DODANO: 22.08.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica w Oleśnicy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały Nr XLIV/393/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz w Oleśnica, w terminie do 27 września 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.

 

W związku z art. 39 ust. 1 ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Oleśnicy.

 

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na m.budynkiewicz@um.olesnica.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2018r.

 

Burmistrz Oleśnicy

Michał Kołaciński

>> <
  • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica w Oleśnicy
  • 1