DODANO: 06.09.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Oleśnicki Budżet Obywatelski 2020 – wykaz zadań które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania

Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł,

1.„Kolorowy zakątek” – plac zabaw u zbiegu ulic Łąkowej i Wiśniowej, szacunkowy koszt 140.000 zł,

2. „Zazieleńmy ulice dzielnicy Stare Rataje” – stworzenie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż wszystkich ulic dzielnicy,  szacunkowy koszt 150.000 zł,

3. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 6, szacowany koszt 150.000 zł,

4. Zakup namiotu cyrkowego w kolorach Miasta na potrzeby imprez miejskich na około 400 miejsc, szacowany koszt 150.000 zł,

5. Przebudowa placu zabaw przy podwórzu Św. Jadwigi, szacowany koszt 150.000 zł,

6. „Oleśnica łapie deszcz” – dotacje dla mieszkańców w wysokości nie większej niż 4.500 zł do wykonania przydomowej instalacji magazynowania wody deszczowej, szacowany koszt 140.000 zł,

7. „Zielona sala umysł wyzwala” – powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, szacowany koszt 150.000 zł,

8. Siłownia zewnętrzna przy II Liceum, szacowany koszt – 150.000 zł.

Razem 8 wniosków

 

Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 240.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

1. „Gry podwórkowe – Aktywne dzieci uczą się lepiej i szybciej” urządzenie placu zabaw z kreatywnymi grami przy Szkole Podstawowej Nr 7, szacowany koszt 75.000 zł,

2. „AED na Lucieniu” – zainstalowanie w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Wiejskiej urządzenia AED w specjalnej szafce oraz przeszkolenie personelu w placówce, szacowany koszt 11.300 zł,

3. Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy przy ulicach Spacerowej, Brzozowej, Koszarowej, w parku „Na Wodociągach” , szacowany koszt 5.000,

4. Zakątek Japoński – zagospodarowanie terenu w stylu ogrodu japońskiego – etap I przygotowanie dokumentacji projektowej, szacowany koszt 95.000 zł,

Razem 4 wnioski

 

Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 60.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

1. „Zabawa na łyżwach dla każdego” prowadzenie nauki jazdy na łyżwach oraz podstaw gry w hokeja na lodzie w każdą sobotę od 8 do 930, szacowany koszt 19.800 zł,

2. „Łapiemy wiatr w żagle – zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i ich rodzin” – prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla młodzieży w formie warsztatów oraz warsztatów dla rodziców, szacowany koszt 10.000 zł,

3. Sterylizacja zwierząt właścicielskich oraz edukacja w tym zakresie- program skierowany do właścicieli psów, szacowany koszt 36.000 zł,

4. Projekt polegający na rozpowszechnieniu wśród mieszkańców informacji na temat depresji, szacowany koszt 35.000 zł,

5 „Aktywny senior – sąsiedzkie spotkanie z seniorami” – warsztaty, zajęcia, wykłady wyjazd integrujący dla około 50 osób  w wieku 50+ niebędących członkami OUTW, szacowany koszt 39.900 zł,

6 „Mistrz języka polskiego, angielskiego, niemieckiego” przeprowadzenie dyktanda dla miłośników języków, szacowany koszt 8.000 zł,

7. Wakacyjne Kino Plenerowe – organizacja weekendowych projekcji filmowych w przestrzeni publicznej pod gołym niebem w okresie wakacyjnym, szacowany koszt 40.000 zł.

Razem wniosków

 

Powyższe zadania zostały zweryfikowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy. Jej zadaniem było sprawdzenie, czy zgłoszone zadania do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2020:

– dotyczą wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,

– zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,

– zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,

– zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,

– zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,

– zadanie zostało zgłoszone na formularzu,

– koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,

– zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,

– zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,

– zadanie jest wykonalne technicznie.

 

Komisja na obradach w dniu 5 września 2019 po zapoznaniu się ze wszystkimi 25 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o skierowaniu do głosowania 19 zadań, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” .

Głosowanie zgodnie z powołaną Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy odbędzie się w dniach od 1 do 14 października 2019 r. w formie elektronicznej w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl   .

 

6 września 2019 r.

Jan Bronś Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2020 roku, które nie uzyskały pozytywnej oceny formalną i merytorycznej i nie zostały dopuszczone do głosowania

 

Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 r.” (zwana dalej Komisją) powołana zarządzeniem Nr 231/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 r.” obradowała w dniu 4 września 2019 r.

 

Komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi 25 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania 6 zadań, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” .

 

Każde zgłoszenie zostało ocenione, czy:

– dotyczy wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,

– zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,

– zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,

– zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,

– zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,

– zadanie zostało zgłoszone na formularzu,

– koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,

– zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,

– zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,

– zadanie jest wykonalne technicznie.

 

Decyzje negatywne zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”. 

Komisja nie skierowała do konsultacji społecznych w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego  zgłoszonych zadań z następujących powodów:

  1. Zadanie pod nazwą: Wykonanie chodnika z puzzli i dojść do budynków Leśna 1-2,3-4, 5-6,  szacowany koszt 147.000 zł, nie może być realizowane z uwagi na planowaną kompleksową modernizację ulicy Leśnej wraz chodnikami. Modernizacja planowana jest po zakończeniu udowy osiedla domów „Leśna Polana”. Obecnie modernizacja samego chodnika byłoby sprzeczne z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.  
  2. Zadanie pod nazwą: Wykonanie chodnika z puzzli i dojść do budynków Leśna 11-12, 13-14, szacowany koszt 72.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, z uwagi na planowaną kompleksową modernizację ulicy Leśnej wraz chodnikami. Modernizacja planowana jest po zakończeniu udowy osiedla domów „Leśna Polana”. Obecnie modernizacja samego chodnika byłoby sprzeczne z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.  Dodatkowo do formularza zgłoszenia zadania dołączono kserokopię, a nie oryginał, listy mieszkańców popierających zadanie.

3. Zadanie pod nazwą: Butelkomaty dla Oleśnicy – zakup i zainstalowanie 2 sztuk butelkomatów do odbierania butelek PET w zamian za kupon o wartości 10 gr, szacowany koszt 60.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż zakup tego rodzaju urządzeń musiałby zostać sfinansowany z dochodów pochodzących z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Butelkomaty są w istocie pojemnikami na odpady selektywnie zebrane. Miasto posiada i udostępnia mieszkańcom  202 żółte pojemniki na odpady (plastik, tworzywa, metale) w zabudowie wielorodzinnej oraz pojemnik dla każdego domu jednorodzinnego. Każdy mieszkaniec zgłaszający w deklaracji, że pozbywa się odpadów w sposób selektywny, płaci niższą opłatę z tego tytułu. Zakup biletów na imprezy miejskie, na basen przez Urząd Miasta w celu wymiany ich na kupony drukowane przez butelkomat także wymagałby finansowania tego wydatku   z dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami. System gospodarki odpadami w założeniu ustawodawcy ma być samofinansujący, to jest zgromadzone dochody mają pokryć wydatki niezbędne do odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Od kilku lat w Mieście system ten nie bilansuje się, co naraża budżet Miasta na wydatki, które w założeniu ustawodawcy finansować mieli mieszkańcy poprzez wnoszenie opłat. Dalsze zwiększanie dysproporcji pomiędzy wnoszonymi opłatami za gospodarowanie odpadami, a ponoszonymi na system wydatkami – jest sprzeczne z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

4. Stałe budki jarmarczne – zakup i instalacja 20 budek w oleśnickim Rynku, które będą działać cały rok i w załażeniu mają służyć lokalnym, oleśnickim przedsiębiorcom, szacowany koszt 140.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt iż na tego rodzaju stałą zabudowę Rynku nie wyraziłby zgody Wojewódzki Konserwator Zabytków, dodatkowo instalacja budek wymagałaby ich demontażu i wywozu przy różnych imprezach zajmujących płytę Rynku (festiwale cyrkowy, piwny, food truck itp.), a Miasto nie dysponuje miejscem na składowanie aż 20 takich obiektów.  Z powyższych powodów Komisja uznała zadanie za niemożliwe do realizacji zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.   

5. Zadanie pod nazwą: Modernizacja boiska przy ul. Słowackiego 4 w Oleśnicy (przy I Liceum i Szkole Podstawowej Nr 7), szacowany koszt, 150.000 zł”, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż jego realizacja  przewyższyłaby koszt 150.000 zł.

6. Zadanie pod nazwą: „Oświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Brzozowej – instalacja 12-16 masztów wraz z projektorami (około 24-32) o mocy przynajmniej 7,2 kW umożliwiająca segmentowe włączenie oświetlenia, szacowany koszt 150.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt iż jego realizacja  przewyższyłaby koszt 150.000 zł.

 

Informuję, iż zgodnie z § ust. 7 -10 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny zgłoszonych zadań.

 

Warunkiem rozpatrzenia odwołania  jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku projektu weryfikacji.

 

Odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji rozpatruje Burmistrz Miasta Oleśnicy w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miasta Oleśnicy.

 

Wyniki procedury odwoławczej  podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Oleśnicy www.olesnica.pl  nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.  

 

6 września 2019 r.

Jan Bronś Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 

Niezbędne informacje na temat Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez Skarbnika Miasta Oleśnicy, numer tel. 71-798-21-30.

>> <
  • Oleśnicki Budżet Obywatelski 2020 – wykaz zadań które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania