DODANO: 16.04.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Powstaje spójna sieć dróg rowerowych

Na ten rok planowana jest budowa dróg rowerowych w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Oleśnicy – w ciągu ulic Skłodowskiej, 11 Listopada, Reja, Ludwikowskiej i Kolejowej.

– Zostanie wykonana ścieżka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej od ul. Wojska Polskiego – w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych przy dawnym ZSZ zostanie dobudowany przejazd rowerowy i ścieżka będzie biegła fragmentem ul. Wojska Polskiego, następnie ul. Skłodowskiej – Curie i 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Hallera – w miejscu obecnego chodnika po stronie zachodniej – mówi dyrektor Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy Krzysztof Fink. – Przy skrzyżowaniu z ul. Hallera ścieżka zostanie przeniesiona na jezdnię i do skrzyżowania z ul. Reja będzie wydzielona z jezdni oznakowaniem poziomym.

W ul. Kolejowej zostanie wykonany fragment ścieki po stronie wschodniej w istniejącym pasie zieleni, a na 20 m przed wiaduktem kolejowym rowerzyści zostaną skierowani na jezdnię i do samego dworca PKP poruszać się będą jezdnią na warunkach ogólnych – zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Przy dworcu PKP zostanie wykonany parking P&R z 12 stanowiskami postojowymi dla rowerów. Od ul. 11 Listopada ulicami Reja i 3 Maja rowerzyści również będą poruszać się jezdnię, a w ul. Ludwikowskiej zostanie wykonany ciąg pieszo – rowerowy w istniejącym chodniku – do ul. Słonecznikowej. Na granicy miasta ścieżka się zakończy.

– Budowa dróg rowerowych ma na celu stworzenie spójnej sieci dróg rowerowych i jej rozbudowę – mówi Krzysztof Fink. – Połączenie istniejących ścieżek rowerowych w sieć oraz jej rozbudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu na terenie miasta Oleśnicy szczególnie w południowej stronie miasta, w której występuje duże natężenie ruchu, brak jest natomiast wydzielenia ruchu rowerowego od samochodowego. Ponadto budowa nowych tras rowerowych stanowić będzie bezpieczną alternatywę dla komunikacji samochodowej dla osób podróżujących z obrzeży miasta (Lucień, Osada Bystre) do centrum miasta. 
Projekt zostanie zrealizowany w ramach współpracy samorządów w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

>> <
  • Powstaje spójna sieć dróg rowerowych