DODANO: 28.01.2013 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Sesja Rady Miasta Oleśnicy we wtorek

We wtorek, 29 stycznia, o godz. 13 w sali obrad Urzędu Miasta Oleśnicy, odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Oleśnicy.

Przypominamy, że obradom będzie można przysłuchiwać się również na www.olesnica.pl

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy.

4. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oleśnicy.

5. Informacja o pracy Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Miasta Oleśnicy.

6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Oleśnica,

b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania,

c) ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania,

d) ustanowienia św. Jana Apostoła i Ewangelisty Patronem Miasta Oleśnicy,

e) nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy,

f) nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy,

g) nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy,

h) nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy,

i) nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy,

j) nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy,

k) nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy,

l) zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,

ł) zmian budżetu na 2013 rok.

9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.

12. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VI kadencji.

>> <
  • Sesja Rady Miasta Oleśnicy we wtorek