DODANO: 31.08.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2018 r.:
a) przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za
I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2018 r. – Burmistrz Michał Kołaciński,
b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w I półroczu 2018 r. – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Wiesław Piechówka,
c) opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2018 r.
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2018 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Kosynierów w Oleśnicy,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Stawowej w Oleśnicy,
c) zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
d) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasto Oleśnica,
e) zmiany uchwały Nr XXIII/191/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Miasta Oleśnicy – Zespołowi Oświaty Samorządowej, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/344/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r.,
f) zmiany Uchwały Nr XLIV/398/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród,
g) zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
h) skargi na Uchwałę Nr XLII/369/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulic Kusocińskiego – Malinowskiego,
i) zmiany Uchwały Nr XLIV/401/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Miasta Oleśnicy do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
j) zmiany uchwały nr XLII/367/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
k) zmiany uchwały nr XLII/368/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
l) utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza,
m) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków,
n) przyjęcia „Programu oddłużeniowego dla osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy”,
o) zmiany Uchwały Nr XLIV/405/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2018,
p) udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
q) zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
r) zmian budżetu na 2018 rok.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
11. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video

>> <
  • Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy
  • 1