DODANO: 30.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

 

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00.


Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.


Zapraszamy do oglądania transmisji video.

 

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Budżet Gminy Miasta Oleśnicy na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Oleśnicy:
  1. przedstawienie projektu budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na 2020 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  3. stanowisko Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
  4. odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
  5. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta Oleśnicy do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2020 rok oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy,  
  7. głosowanie nad poszczególnymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Miasta Oleśnicy,
  8. głosowanie wniosków Komisji Rady Miasta Oleśnicy, nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w jego autopoprawkach,
  9. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2020 rok,
  10. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy.
 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Oleśnicy na 2020 rok.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miasta Oleśnicy na I półrocze 2020r.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 8. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2020 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2020.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/47/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oleśnica realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Oleśnickiego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2020.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2020.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
 24. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 25. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 26. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 27. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 

>> <
 • Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy