DODANO: 25.04.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Dyrektora SZPZOZ z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia za 2018 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oleśnicy z działalności za 2018 rok.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Oleśnica na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Stawowej w Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy poprzez wyłączenie z jej struktur – Biblioteki Centralnej w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 10 oraz filii Biblioteki Centralnej pod nazwą „Biblioteka pod Pegazem” w Oleśnicy przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 4 i utworzenia nowej samorządowej instytucji kultury o nazwie „Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja” oraz zmiany nazwy dotychczasowej instytucji z Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy na „Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy” i nadania statutów dla obu instytucji.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2018 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2018 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
 19. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 21. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 22. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.