DODANO: 31.05.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2018 rok:
  1. opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy w zakresie raportu o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2018 rok – Przewodniczący Komisji stałych Rady,
  2. debata,
  3. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2018 rok:
  1. omówienie wykonania budżetu Miasta Oleśnicy,
  2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2018 rok – Burmistrz Jan Bronś,
  3. opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o wykonaniu budżetu za 2018 rok – Przewodniczący Komisji stałych Rady,
  4. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy za 2018 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Kasprzyszak,
  5. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Oleśnicy – Przewodniczący Rady Miasta Aleksander Chrzanowski,
  6. dyskusja,
  7. rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2018 rok,
  8. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z tytułu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2018 rok.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/343/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/373/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Ludwikowskiej, Południowej, Osada Bystre i Słonecznikowej w Oleśnicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego organizowania przez Gminę Miasto Oleśnica wspólnie z Gminą Oleśnica zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze obu gmin.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia programu: „Oleśnica weteranom”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XVIII/126/2008 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji przez Radę Miasta Oleśnicy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XVIII/125/2008 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie trybu rozpatrywania wezwań do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Oleśnicy oraz trybu rozpatrywania i składania skarg do sądu administracyjnego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
 17. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 20. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
>> <
 • Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy