DODANO: 29.08.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.


Zapraszamy do oglądania transmisji video.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2019 r.:                          a)  przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za
  I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2019 r. – Burmistrz Jan Bronś,                                                                                                     b)  odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
  w I półroczu 2019 r. – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Aleksander Chrzanowski,                                                                                                 c)  opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2019 r.                                                                                                                                d)  dyskusja                                                                                                      e)  przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2019 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Oleśnicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/398/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/440/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/274/05 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie nadania Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
 17. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 20. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 

 

>> <
 • Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy