DODANO: 29.03.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Dyrektora SDM z realizacji zadań gminy w zakresie zarządzania drogami w 2018 roku.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy obręb Wądoły.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Oleśnicy obręb Lucień.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2019 rok”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Miasta Oleśnicy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/47/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
 20. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 23. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.