DODANO: 03.01.2020 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 1/2020 – nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 350/VIII/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

 

Nieruchomość gruntowa: działka nr 34/3 AM 34, położona w Oleśnicy, obręb Rataje:

 • powierzchnia gruntu – 312 m2,
 • działka przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr IV/29/2011 z dnia 25 stycznia 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 55, poz. 719 z dnia 10 marca 2011r., pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu 5MN/U),
 • nieruchomość jest przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – nieruchomości zabudowanej przy ul. Północnej 5 (działka nr 31/3 AM 34) oraz ul. Nowowiejskiej (dz. nr 29 AM 34),
 • KW nr WR1E/00083262/3,
 • działka nr 34/3 jest niezabudowana, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, terenami niezabudowanymi oraz stawem; otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości jest dość korzystne; posiada kształt nieregularny; teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą, w części utwardzony gruzem, porośnięty wzdłuż zachodniej granicy starodrzewem liściastym,
 • działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości jest dobry; lokalizację nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym należy uznać za mało korzystną,
 • przez środek działki nr 34/3 przebiega sieć kanalizacji deszczowej kd250; przebieg tej sieci przez działkę powoduje ograniczenia w zabudowie i możliwości trwałych nasadzeń w pasie gruntu o szerokości ok. 2m z każdej strony przewodu, licząc od jego skrajni,
 • działka posiada dostęp do przyłącza energetycznego niskiego napięcia, wody i  kanalizacji,
 • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
 • cena nieruchomości wynosi 32.166,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych).

 

Do ceny sprzedaży w/w działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 03 stycznia 2020 r. do dnia 23 stycznia 2020 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.)  upływa z dniem 13 lutego 2020 r.

>> <
 • WYKAZ 1/2020 – nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.