DODANO: 12.09.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 10/2019

WYKAZ 10/2019 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 z późn. zm/, Zarządzenia Nr 253/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.09.2019r. w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja z siedzibą w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania:
 • Przedmiotem użytkowania będzie zabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Miasta Oleśnicy, obejmująca działkę nr 35/1 AM 61 o powierzchni 1344 m2, położona w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 10.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00044621/3.
 • Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta z prostokątnym wcięciem w południowo-zachodnim narożniku i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Obszar działki zabudowany budynkiem użytkowym, w pozostałej części stanowi komunikację z kostki betonowej i zieleń. Działka zabudowana jest częściowo podpiwniczonym, w części jedno- i w części trzykondygnacyjnym budynkiem z poddaszem. Budynek użytkowy, murowany z elementów ceramicznych drobnowymiarowych, stropy nad parterem Klaina oraz odcinkowe, w części strop oparty na żelbetonowych ramach nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane belkowe, dachy krokwiowe drewniane kryte dachówką ceramiczną. Budynek wzniesiony ok. 1880r.,rozbudowany ok. 1930r., po kompleksowej modernizacji realizowanej głównie w okresie 2007-2014. Stan techniczny użytkowy budynku bardzo dobry. Powierzchnia całkowita 2868m2, kubatura brutto 9180m3. Podstawową funkcją budynku jest biblioteka publiczna (czytelnie, wypożyczalnie i magazyny książek).
 • Działka uzbrojona jest w instalacje: elektryczna, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze, następuje na czas nieoznaczony.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

Teren, na którym zlokalizowana jest zabudowana nieruchomość gruntowa, obejmująca działkę nr 35/1 AM 61 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka nr 35/1 AM 61 jest przeznaczona na siedzibę Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy oraz na prowadzenie działalności statutowej.

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość zabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmująca działkę nr 35/1 AM 61 wynosi 6.121.800,00 zł (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych). Opłata za użytkowanie działki określonej w pkt 1 wynosi 918,27 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście złotych dwadzieścia siedem groszy), co stanowi 0,015 % wartości nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art.8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 201, poz. 2174 z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości, określonej w pkt 1, będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 12 września 2019r. do 02 października 2019r.

>> <
 • WYKAZ 10/2019