DODANO: 11.11.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 12/2019 -nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./, Zarządzenia Nr 290/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.10.2019r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Zarządzenia Nr 291/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.10.2019r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Zarządzenia Nr 292/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.10.2019r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Zarządzenia Nr 293/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.10.2019r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie:
 • Przedmiotem użytkowania będzie zabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 39/4 AM 51 o powierzchni 151 m2, położona w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00069020/1.
 • Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem Bramy Wrocławskiej, posiada nieregularny kształt i jest w pełni uzbrojona.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na czas nieoznaczony.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 39/4 AM 51 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomości gruntowa stanowiąca działkę nr 39/4 AM 51 o powierzchni 151 m2 jest przeznaczona pod prowadzenie działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość działki nr 39/4 AM 51 wynosi 469.100,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych). Opłata za użytkowanie części działki określonej w pkt 1 wynosi 70,36 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy), co stanowi 0,015 % wartości tej nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

 

 1.  

 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie:
 • Przedmiotem użytkowania będzie zabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 105 AM 24 o powierzchni 3296 m2, położona w Oleśnicy, przy ul. Kochanowskiego 4.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00081813/7.
 • Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem wielofunkcyjnej hali widowiskowej, posiada kształt nieregularny, w pełni uzbrojona.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na czas nieoznaczony.

 

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 105 AM 24 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy. Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny usług oświaty, kultury i administracji.

Nieruchomości gruntowa stanowiąca działkę nr 105 AM 24 o powierzchni 3296 m2, jest przeznaczona pod prowadzenie działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość działki nr 105 AM 24 wynosi 6.036.700,00 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych). Opłata za użytkowanie części działki określonej w pkt 1 wynosi 905,51 zł (słownie: dziewięćset pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy), co stanowi 0,015 % wartości tej nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art.8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

 

III.

 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie:

 

 • Przedmiotem użytkowania będzie zabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 9 AM 51 o powierzchni 861 m2, położona w Oleśnicy, przy ul. Matejki 18.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00073885/3.
 • Przedmiotowa działka zabudowaną budynkiem kościoła pw. św. Jerzego, posiada kształt nieregularny, w pełni uzbrojona.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na czas nieoznaczony.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 9 AM 51  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy. Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny usług oświaty, kultury, obsługi turystyki i gastronomii.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 9 AM 51 o powierzchni 861 m2, jest przeznaczona pod prowadzenie działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość działki nr 9 AM 51 wynosi 689.300,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych). Opłata za użytkowanie działki określonej w pkt 1 wynosi 103,40 zł (słownie: sto trzy złote czterdzieści groszy), co stanowi 0,015 % wartości tej nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art.8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

 

 1.  

 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie:

 

 • Przedmiotem użytkowania będzie zabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy, stanowiąca działkę nr 6/13 AM 9 o powierzchni 504 m2, położoną w Oleśnicy.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00053629/5.
 • Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym – Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych, posiada kształt nieregularny, w pełni uzbrojona.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na czas nieoznaczony.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 6/13 AM 9 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy. Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 6/13 AM 9 o powierzchni 504 m2, jest przeznaczona pod prowadzenie działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

 

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość działki nr 6/13 AM 9 wynosi 800,00 zł (słownie: trzysta trzy tysiące osiemset złotych). Opłata za użytkowanie części działki określonej w pkt 1 wynosi 45,57 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy), co stanowi 0,015 % wartości tej nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art.8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od  06 listopada 2019r. do 26 listopada 2019r.

>> <
 • WYKAZ 12/2019 -nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania