DODANO: 16.01.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto, Nieruchomości

WYKAZ 2/2019 nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Spacerowej, działka nr 6/2 AM 46 o pow. 66950 m2, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00054300/0

– powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to: część działki nr 6/2 AM 46 o pow. 37 m2 (użytek Bz),

– nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy – prowadzenie działalności gastronomicznej,

– zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 1. ZP jako zieleń parkowa,

–  stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 37 m2 wynosi  9,18 zł/1m2.

 

  • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
  • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
  • okres dzierżawy – 6 miesięcy
  • nieruchomość nieobciążona

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 101, I p.) lub telefonicznie pod nr +48 71 798 21 51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 15 stycznia do 4 lutego 2019 roku.

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.