DODANO: 08.01.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia

WYKAZ 2/2019 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, z późn. zm.) i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 204/VIII/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.


Nieruchomość gruntowa, położona w Oleśnicy przy ul. Wielkopolnej, obręb Rataje:

  • działka gruntu nr 151 AM 5 o pow. 8.946 m2,
  • KW: WR1E/00086353/9,
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/195/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 2246 z dnia 1 lipca 2009r., w/w nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod usługi (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 4.U),
  • cena nieruchomości wynosi 1.161.700,00zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych),
  • przedmiotowa działka posiada kształt czworokąta dogodnego do zabudowy i charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu,
  • działka nr 151 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną,
  • działka nr 151 położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 07 stycznia 2019 r. do dnia  27 stycznia 2019 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) upływa z dniem 17 lutego 2019 r.


Wykaz 2 2019 – Wielkopolna 151 AM 5

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.