DODANO: 31.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 32/2019: nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej – przetargu ustnego ograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, z późń. zm.) i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 328/VIII/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

 

Nieruchomość gruntowa, położona w Oleśnicy przy ul. gen. K. Pułaskiego:

 • działka gruntu nr 236/3 AM 21 o pow. 147 m2,
 • KW: WR1E/00049780/0,
 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wielkopolnej, Pułaskiego, Kusocińskiego i Bursztynowej w Oleśnicy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019r., poz. 1800, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 11.MN),
 • cena nieruchomości wynosi 16.540,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych),
 • działka nr 236/3 z uwagi na wielkość, kształt, położenie oraz możliwości zabudowy i zagospodarowania przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 19 i 20/1 AM 21 położonej w Oleśnicy przy ul. gen. K. Pułaskiego, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania,
 • działka nr 236/3 jest niezabudowana, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz terenami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną, jest kształtu nieregularnego, posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego,
 • otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości jest dość korzystne, działka usytuowana jest na terenie płaskim,
 • działka nr 236/3 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości jest dobry,
 • lokalizację nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym należy uznać za dość korzystną,
 • przez teren działki nr 236/3 przebiega sieć energetyczna; na granicy działki od strony działki nr 20/1 zlokalizowana jest skrzynka energetyczna,
 • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 31 grudnia 2019 r. do dnia 20 stycznia 2020 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) upływa z dniem 10 lutego 2020 r.

>> <
 • WYKAZ 32/2019: nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej – przetargu ustnego ograniczonego.