DODANO: 07.06.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 6/2019

WYKAZ 6/2019 nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z. późn. zm/ i Zarządzenia nr 161/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019r. w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona w Oleśnicy, obręb Oleśnica, część działki nr 38/5 AM 51 o pow. ogólnej 221 m2            
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do odpłatnego użytkowania to działka nr 38/5 AM 51 o pow.  4m2 , KW WR1E/00052466/7;
 • działka stanowi w przeważającej części komunikację – ciąg pieszy utwardzony kostką betonową, kostką granitową oraz betonem, a w pozostałej części stanowi teren zieleni miejskiej. Działka położona jest na terenie zurbanizowanym o pełnym uzbrojeniu w media. W otoczeniu działki znajdują się tereny usługowe, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz kościół;
 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, dla obszaru  położonego  w  Rynku  w  Oleśnicy uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr XXXI/248/2017 Rady Miasta Oleśnicy z  dnia  31 marca  2017 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem MUZ  jako tereny  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej;
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska – poprawienie funkcji supermarketu „STOKROTKA” Sp. z o.o.;
 • opłata za użytkowanie gruntu o pow. 4 m2 wynosi 920,00 zł .
 • okres użytkowania – 3 lata;
 • termin płatności: opłaty roczne z tytułu odpłatnego użytkowania płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku;
 • opłata za użytkowanie będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim;
 • nieruchomość nieobciążona.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 6 czerwca 2019r. do 26 czerwca 2019r.

>> <
 • WYKAZ 6/2019