DODANO: 02.08.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 8/2019

WYKAZ 8/2019 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Sinapiusa, działka nr 48/9 AM 51 o powierzchni 20118 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00085515/6,

 

powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 48/9 AM 51 o pow. 1 m2,

– przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr XV/108/2007 z dnia 30.11.2007r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, teren, na którym zlokalizowana jest w/w działka stanowi centrum usług ogólnomiejskich – stare miasto,

– nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska, bez możliwości trwałej zabudowy – pod budkę telefoniczną,

– działka nr 48/9 AM 51 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Miasta Oleśnica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 390, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.11.1956r.

– stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 1 m2 wynosi 5,13 zł/1m2.

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość wolna od obciążeń,

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Północnej 16, działka nr 29/4 AM 20 o pow. 9305 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00086862/0, zabudowana trzema budynkami wolnostojących o powierzchni użytkowej 566,20 m2 wraz z budowlami i urządzeniami pomocniczymi, położonymi przy ul. Północnej 16,

 

– powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to działka nr 29/4 AM 20 o pow. 9305 m2,

– przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr IV/29/2011 z dnia 25 stycznia 2011r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Doln. z Nr 55, poz. 719, w/w nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod tereny usług (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 1UO),

– nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska – w celu jej zagospodarowania na prowadzenie działalności oświatowej, w tym na postawienie kontenerów mieszkalnych przeznaczonych na prowadzenie sekretariatu,

– miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu o pow. 9305 m2 wynosi 1.000,00 zł,

– miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu pod kontenerami mieszkalnymi wynosi 250,00 zł,

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • miesięczny czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od  2 sierpnia 2019r. do 22 sierpnia 2019r.

>> <
 • WYKAZ 8/2019