DODANO: 07.08.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 9/2019

WYKAZ 9/2019 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./, Zarządzenia Nr 82/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.03.2019r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Słowackiego 2, ul. Słowackiego 3, ul. Chopina 1, ul. Krótkiej 1, ul. Krótkiej 2, ul. 3 Maja 26 oraz ul. 3 Maja 27-29 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Zarządzenia Nr  86/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.03.2019r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 3 oraz ul. 3 Maja 47 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Zarządzenia Nr 106/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 34B w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Zarządzenia Nr  122/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 3 Maja 60 oraz ul. 3 Maja 60a w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy oraz Zarządzenia Nr  130/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia  09.05.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 18 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

I

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie:
 • Przedmiotem użytkowania będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 39/5 AM 61 o powierzchni 3447 m2, położona w Oleśnicy przy ul. 3 Maja.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00047777/2.
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego z dwoma prostokątnymi wcięciami w obrębie działki. Teren działki o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, zagospodarowany jest pod komunikację i tereny zieleni z małą architekturą, w części zabudowany dwoma budynkami handlowymi.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania: 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 39/5 AM 61 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 39/5 AM 61 o powierzchni  m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Słowackiego 2, ul. Słowackiego 3, ul. Chopina 1, ul. Krótkiej 1, ul. Krótkiej 2, ul. 3 Maja 26 oraz ul. 3 Maja 27-29 w Oleśnicy.

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość działki nr 39/5 AM 61 wynosi 984.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). Opłata za użytkowanie części działki określonej w pkt 1 wynosi 1.241,77 zł netto (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy), co stanowi 10 % wartości części nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

II 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie:
 • Przedmiotem użytkowania będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 25 AM 61 o powierzchni 744 m2, położona w Oleśnicy.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00085515/6.
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki zagospodarowany jest pod komunikację i tereny zieleni z małą architekturą, w części zabudowany budynkiem handlowym.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania: 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 25 AM 61 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 25 AM 61 o powierzchni 21,22 m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 3 oraz ul. 3 Maja 47.

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość działki nr 25 AM 61 wynosi 269.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Opłata za użytkowanie części działki określonej w pkt 1 wynosi 767,23 zł netto (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze), co stanowi 10 % wartości części nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art.8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

 

III.

 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie: 
 • Przedmiotem użytkowania będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 86/6 AM 61 o powierzchni 1688 m2, położona w Oleśnicy.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00086107/0.
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym zagospodarowaniem terenu. Teren działki zagospodarowany jest pod komunikację i tereny zieleni z małą architekturą.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania: 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 86/6 AM 61  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 86/6 AM 61 o powierzchni 10,30 m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 34B w Oleśnicy.

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość działki nr 86/6 AM 61 wynosi 534.000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych). Opłata za użytkowanie części działki określonej w pkt 1 wynosi 325,84 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), co stanowi 10 % wartości części nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art.8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

IV 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie: 
 • Przedmiotem użytkowania będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 32/6 AM 52 o powierzchni 6879 m2, położoną w Oleśnicy.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00043032/0.
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego. Teren działki o znacznej różnicy poziomu gruntu stanowiący obszar byłej fosy miejskiej, zagospodarowany pod Pomnik Ery Kosmicznej, edukacyjny plac zabaw – Ogród Doświadczeń, komunikację, tereny zieleni z małą architekturą, w części zabudowany murem miejskim.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania: 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 32/6 AM 52 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny centrum usług ogólno miejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną. Obszar wpisany do rejestru zabytków, ośrodek historyczny miasta i zespół obwarowań miejskich.

 

Część nieruchomości gruntowej działki nr 32/6 AM 52 o powierzchni 6,20 m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 3 Maja 60 oraz ul. 3 Maja 60a w Oleśnicy.

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość działki nr 32/6 AM 61 wynosi 2.071.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Opłata za użytkowanie części działki określonej w pkt 1 wynosi 186,66 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), co stanowi 10 % wartości części nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art.8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

V.

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie: 
 • Przedmiotem użytkowania będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 46/18 AM 52 o powierzchni 169 m2, położoną w Oleśnicy.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00048251/6.
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta mało dogodnego do zagospodarowania i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki zagospodarowany pod komunikację, tereny zieleni z małą architekturą.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.
 • Obciążenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania: 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 46/18 AM 52 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny centrum usług ogólno miejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną.

 

Część nieruchomości gruntowej działki nr 46/18 AM 52 o powierzchni 8 m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 18 w Oleśnicy.

 

 1. Wartość nieruchomości i opłata roczna.
 • Wartość działki nr 46/18 AM 52 wynosi 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych). Opłata za użytkowanie części działki określonej w pkt 1 wynosi 208,67 zł netto (słownie: dwieście osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), co stanowi 10 % wartości części nieruchomości.
 • Oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art.8 ust.1 oraz zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).
 • Termin płatności opłat rocznych za odpłatne użytkowanie gruntu: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.
 • Opłata za użytkowanie nieruchomości określonej w pkt 1 będzie aktualizowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 07 sierpnia 2019r. do 27 sierpnia 2019r.

>> <
 • WYKAZ 9/2019