DODANO: 24.01.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto, Nieruchomości

WYKAZ NR 3/2019 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr: 7/VIII/2019, 9/VIII/2019, 11/VIII/2019, 12/VIII/2019, 13/VIII/2019 z dnia 16.01.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy podaje się do publicznej wiadomości wykaz tych nieruchomości według przedstawionego w załączniku wykazu.

 

Lokale mieszkalne z pomieszczeniem przynależnym sprzedaje się na własność : wraz ze współwłasnością w częściach ułamkowych  gruntu oraz innych pomieszczeń i urządzeń budynku. Sprzedaż lokalu dokonuje się na rzecz najemcy lokalu w trybie bezprzetargowym.

Cena lokalu z pomieszczeniem przynależnym i udziału we współwłasności budynku płatna jest:

  • jednorazowo z zastosowaniem bonifikaty w zależności od roku budowy budynku, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność,
  • na wniosek nabywcy może być rozłożona na raty roczne do 10 lat, z tym że I rata wynosi 30 % ceny, pozostałe raty z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli stosowana przez NBP lub umowne stawki oprocentowania ustalone przez Burmistrza Miasta Oleśnicy,
  • należność rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Cena sprzedaży współwłasności gruntu w ułamkowej części płatna jest:

  • jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
  • na wniosek nabywcy może być rozłożona na raty roczne – na warunkach jak powyżej.

Termin płatności  rat rocznych ceny sprzedaży lokalu i gruntu płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku. Po nabyciu lokalu nabywca wnosi opłaty na koszty zarządu nieruchomością wspólną na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w wysokości ustalonej przez obecnego zarządcę budynku. Wszelkie koszty związane ze zbyciem tj. opłaty notarialne i sądowe oraz podatki ponoszą nabywcy.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni, od 23 stycznia do 12 lutego 2019 roku. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, z późn. zm.) upływa 05 marca 2019 roku. 

 

WYKAZ 3 2019

 

 

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.