DODANO: 13.11.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

WYKAZ NR 37/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy 251/VII/2018 z dnia 07.11.2018r., w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica podaje się do publicznej wiadomości wykaz tych nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne.

 

 

Lp

Położenie

Nieruchomości

Nr dz.

AM

Udział %

I pow. w m2 /ułamk. Część/

Opis nieruch. zabud.% udział w budynku i gruncie Przeznaczenie w planie zagosp. Przestrz. lok. nr Pow. użytk. Forma zbycia Wartość lokalu

w zł

Cena gruntu

w zł

I Opłata

za wiecz. Użyt. 15%

Opłata roczna za wiecz. Użyt.1% Aktualizcja

 

 

 

1. ul. Lwowska 27

 

KW nr

WR1E/00041348/4

4/16

 

AM 25

2,70 %

 

40,5 m2

2,70%

 

Lok. Mieszkalny nr 12

47,70 m2

Lokal własność – grunt użytkowanie wieczyste 128.128,00 12.896,00 1.934,40 128,96 Nie częściej niż raz na trzy lata

 

Lokal mieszkalny sprzedaje się na własność wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .

Sprzedaż lokalu dokonuje się na rzecz najemcy lokalu – w trybie bezprzetargowym.

Cena lokalu wraz z udziałem we współwłasności budynku płatna jest:

– jednorazowo z zastosowaniem bonifikaty w zależności od roku budowy budynku, nie później niż do dnia zawarcia  umowy przenoszącej własność,

– na wniosek nabywcy może być rozłożona na raty roczne do 10 lat z tym, że I rata wynosi 30 % ceny, pozostałe  raty z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli stosowaną przez Narodowy Bank Polski lub umowne  stawki  oprocentowania ustalone przez Burmistrza Miasta Oleśnicy,

– należność rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Przez okres użytkowania wieczystego  nabywca wnosi opłaty roczne, natomiast pierwsza opłata zwielokrotniona płatna jest nie później niż do dnia zawarci umowy. Opłata roczna może być aktualizowana w okresach nie częściej niż raz na trzy lata ze względu na zmianę ceny gruntu.

Terminy płatności opłat rocznych za grunt oraz rat rocznych ceny sprzedaży lokalu płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku.

Po nabyciu lokalu nabywca wnosi opłaty na koszty zarządu nieruchomością wspólną na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w wysokości ustalonej przez obecnego zarządcę. Wszelkie koszty związane ze zbyciem tj. opracowanie szacunku, map, opłaty notarialne i sądowe oraz podatki – ponoszą nabywcy.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni  tj. od dnia  09 listopada 2018r. do 29 listopada 2018r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121, ze zm.) upływa 20 grudnia 2018r.

>> <
  • WYKAZ NR 37/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej
  • 1