DODANO: 30.01.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto, Nieruchomości

WYKAZ nr 6/2019 nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 8/VIII/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

 

Nieruchomość gruntowa: działka nr 138/2 AM 21, położona w Oleśnicy, obręb Rataje:

  • powierzchnia gruntu – 144 m2,
  • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/195/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2009r., Nr 109, poz. 2246, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  • nieruchomość jest przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (działka nr 21/3 AM 21 położonej w Oleśnicy przy ul. J. Kusocińskiego),
  • KW nr WR1E/00086164/7,
  • działka nr 11/9 posiada kształt wąskiego silnie wydłużonego czworokąta charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu; teren działki stanowi pobocze ulicy Wandy Rutkiewicz, porośnięte zielenią,
  • działka nr 138/2 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową,
  • dojazd do działki możliwy z drogi o nawierzchni asfaltowej,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
  • cena nieruchomości wynosi 25.900,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych).

 

Do ceny sprzedaży w/w działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 29 stycznia 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) upływa z dniem 11 marca 2019 r.

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.