Obwieszczenie burmistrza

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Gminy Miasto Oleśnica projektu uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały Nr XLI/359/2018 z dnia 23.02.2018 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Jest to uchwała intencyjna rozpoczynająca proces przygotowania aktu prawa miejscowego, mającego na celu wprowadzenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miasto Oleśnica.

Niniejszym zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania postulatów dotyczących estetyzacji przestrzeni miejskiej w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

 

Propozycje w przedmiotowym zakresie można składać do 30.06.2018 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres kancelaria@um.olesnica.pl  z podaniem przedmiotu wniosku, imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnioskodawcy.

 

 

Burmistrz Oleśnicy

Michał Kołaciński


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP