"Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Lekkiej Atletyce"

Otwarte mistrzostwa Oleśnicy w lekkiej atletyce odbędą się 19 maja na Stadionie Miejskim w Oleśnicy. Organizatorami zawodów są: MIKS Junior Oleśnica, WKS Oleśniczanka oraz Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu

Poniżej komunikat organizacyjny oraz regulamin zawodów:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Organizator: MIKS Junior Oleśnica, WKS Oleśniczanka, Dolnośląski Związek Lekkiej  Atletyki we Wrocławiu.

Nazwa zawodów: Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy

Finansowanie: MIKS Junior Oleśnicy, Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu

Termin i miejsce: 19.05.2018r. Oleśnica, Stadion Atol w Oleśnicy ul. Brzozowa-  godz. 10.00, 

Zgłoszenia: poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów dostępny na stronie www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/, zgłoszeń będzie można dokonać poprzez panel tylko dla zawodników z licencją na 2018r.- godz. 15.00 -17.05.2018r. Organizator zastrzega sobie prawo korekty projektu programu minutowego po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. 

Konkurencje; 110ppłk M, 80ppłk K, 300m K, M ,600m K, 1000m M, 2000mprz K, M, 5000m K, M skok w dal K, M, skok wzwyż K, M, oszczep K, M, kula K, M, 

Opłaty startowe;

Opłaty startowe na podstawie wystawianych faktur na przelew bankowy

-10 zł za  osobo start dla zawodników z poza województwa dolnośląskiego

-5 zł dla zawodników z województwa dolnośląskiego

-20 zł[dotycz wszystkich zawodników] za zmiany i zgłoszenia po terminie 

Wykreśleń należy  dokonać najpóźniej na godzinę przed planowaną godziną rozpoczęcia konkurencji, w biurze zawodów lub komisji sędziowskiej danej konkurencji.

Sprawy organizacyjne: Mistrzostwa Oleśnicy

-  za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymują medale i dyplomy

- zawodnicy w poszczególnych konkurencjach będą wyprowadzeni do prezentacji 15 minut przed startem

- Organizator zastrzega sobie prawo korekty projektu programu minutowego po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, w czasie zawodów po wcześniejszym komunikacie mogą także ulec zmianie godz. rozpoczęcia konkurencji.

Mistrzostwa Oleśnicy Amatorów pod patronatem Burmistrza Oleśnicy na dystansie

5000m K open, M open, 600m K, M /2003-2004, 2005-2006/, zgłoszenia u organizatora imprezy. Prawo startu tylko mieszkańcy powiatu oleśnickiego.

Zgłoszenia do biegów na dystansie 5000 m na portalu Datasport pod linkiem  http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3906

 Ilość osób jest ograniczona: na dyst. 5000m K - 30 osób i 5000m M - 30 osób. Zgłoszenia do zawodów do dnia 17.05.2018 r. do godziny 15.00 

W komunikacie z zawodów nie będą umieszczani zawodnicy, których kluby nie wprowadziły do bazy Domtelu, lub zgłaszane na zawodach bez pełnych danych. 

Badania: wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach organizowanych przez DZLA muszą posiadać aktualne badania lekarskie - przedstawiciel Klubu dokonując zgłoszenia oświadcza, że zgłoszeni zawodnicy jego klubu posiadają takie badania lekarskie, zgodnie z Rozp.Min.Zdrowia z dnia 22.12.04r.(Dz.U.nr.282 poz. 2815). 

Ubezpieczenie uczestników: zgodnie z  Ustawą o  Sporcie  obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje. Organizator zawodów  nie ponosi odpowiedzialności  za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

Kontakt do organizatora: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki – 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, tel. 71-7884114 fax /071/367-18-40, www.dzla.pl, oraz kozanecka@dzla.pl.

Projekt  programu minutowego 

10.45

Uroczyste otwarcie Zawodów L.A

11.00

          100mK

 w dal M

 

      oszczep K

    kula K

11.30

          100m M

 

 

 

 

12.00

         5000m K

 

 

 

 

12.15

         5000m M

  w dal K

 

      oszczep M

    kula M

12.30

        800m K

 

 

 

 

12.40

        800m M

 

    wzwyż K

 

 

12.50

        1500m K

 

 

 

 

13.05

        1500m M

 

    wzwyż M

      tyczka K.M

 

13.15

        200m K

 

 

 

 

13.35

        200m K

 

 

 

 

14.00

       600m K  2003/04

2005/06

 

 

 

14.10

       600m M  2003/04

2005/06

 

 

 

14.20

        5000m K  M.O-cy

 

 

 

 

14.50

        5000m M M.O-cy

 

 

 

 

W ramach mitingu DZLA odbywają się Mistrzostwa Oleśnicy w następujących konkurencjach 5000m K.M open, 600m K rocznik 2003/04 , 2005/06, 600m M 2003/04, 2005/06

 

REGULAMIN MISTRZOSTW OLEŚNICY W LEKKIEJ ATLETYCE 

I   CEL  

- popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku,

- przestrzeganie zasad fair play w czasie rywalizacji sportowej,

- integracja miłośników lekkiej atletyki oraz zachęcanie ich do systematycznego treningu sportowego,

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

II    ORGANIZATOR 

MIKS Junior w Oleśnicy, WKS Oleśniczanka w Oleśnicy

III   TERMIN I MIEJSCE 

19.05. 2018 r. godzina 11:00 – stadion lekkoatletyczny przy ulicy Brzozowej w Oleśnicy 

IV   KATEGORIE WIEKOWE  

Bieg na dystansie 600 m K - rocznik 2003 - 2004

Bieg na dystansie 600 m M - rocznik 2003 - 2004

Bieg na dystansie 600 m K - rocznik 2005 - 2006

Bieg na dystansie 600 m M - rocznik 2005 - 2006                                                                                                                                                                                                                                        

Bieg główny - mistrzostwa Oleśnicy amatorów

                        -  na dystansie 5000 m K OPEN

                        - na dystansie  5000 m M OPEN

/Na dystansie  5000 m K i M uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach: - OPEN Kobiet i  OPEN Mężczyzn. Jest możliwość startu kobiet i mężczyzn, którzy skończyli 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego/. 

V   ZGŁOSZENIA 

1. Zapisy do biegu głównego na dystansie 5000 m odbywać się będą na portalu firmy Datasport pod linkiem

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3906

do dnia 12.05.2018r. do godz. 24:00.  Limit uczestników biegów na dystansie 5000 m K - 30 osób, na dystansie 5000 m M - 30 osób. Na liście startowej będą umieszczone tylko osoby, które zgłosiły się w powyższy sposób. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane w formie elektronicznej aż do momentu osiągnięcia limitu uczestników.

2. Zapisy zawodników do biegów dzieci starszych i młodzików w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 9:00 - 11:00. 

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest przy odbiorze numeru startowego do okazania oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna zawierającego informację o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach prasowych i internetowych (załącznik – zgoda rodziców/opiekunów prawnych). 

VI  UCZESTNICTWO 

1. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać dokument tożsamości, aktualne badania lekarskie lub zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział w zawodach. Odpowiedzialność za to ponoszą opiekunowie ekip lub sami zainteresowani.

2. Stosowne oświadczenie należy składać w biurze zawodów przed rozpoczęciem imprezy.

3. Numery startowe i kartki startowe pobieramy w sekretariacie zawodów.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

5. Organizatorzy a także osoby współpracujące z nimi oraz związane z przeprowadzeniem i organizacją biegów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po biegu.

6. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rocznik, dystans, przynależność klubową lub szkolną.

7. Odbiór numerów /tylko dla biegów na dystansie 5000 m/ oraz kartek startowych /inne biegi/ w biurze zawodów w godzinach 9:00 – 11:00.

8. Zawodnik zobowiązany jest przypiąć numer startowy z przodu w widocznym miejscu.

9. O wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. 

VII  NAGRODY 

Trzej pierwsi zawodnicy każdego biegu dzieci starszych i młodzików w swojej kategorii otrzymają dyplomy oraz upominki. Dekoracje odbędą się po zakończeniu każdego biegu.           

Osoby sklasyfikowane w biegu na dystansie 5000 m na miejscach 1-3 w klasyfikacji OPEN K i M otrzymają medale. Wszyscy zawodnicy biegu na  po minięciu linii mety otrzymują pamiątkowy dyplom oraz butelkę wody. 

VIII   BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9:00 w dniu zawodów w budynku trybuny /pomieszczenie sędziowskie/ na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Brzozowej w Oleśnicy. Uczestnicy zawodów winni posiadać dowody tożsamości i karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi lub zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w zawodach.  

IX KOSZT 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych dojazdem, wyżywieniem i zakwaterowaniem. 

X ODWOŁANIA 

Sprawy sporne rozstrzygać będzie powołana na zawodach Komisja Odwoławcza. 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- uczestników obowiązują zasady fair-play podczas trwania zawodów,

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

- każdy winien zapoznać się z regulaminem biegów i jest zobowiązany do jego przestrzegania pod rygorem dyskwalifikacji,

- za rzeczy zagubione podczas biegów organizator nie odpowiada,

- wyniki końcowe będą zamieszczone na stronie internetowej www.miksjunior.cba.pl oraz w oleśnickich mediach internetowych i prasie lokalnej,

- organizator zapewnia opiekę medyczną,

- kontakt dodatkowy pod nr telefonów:  601507168; 694877921; 504227201; 505151955  

 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP