• język migowy
 • BIP

E-OŚWIATA

logo projektu

E-OŚWIATA - program przyjaznej gminy - element projektu E-MIASTO dla Miasta Oleśnicy - etap II– wyposażenie pracowni oraz zakup i implementacja zasobów do platformy dydaktycznej

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez m.in. zakup wyposażenia dla szkół prowadzonych przez Miasto Oleśnica, zakup i implementację zasobów do platformy dydaktycznej Miasta.

Cele szczegółowe projektu:

 • udostępnienie uczniom i nauczycielom bezpośredniego dostępu do technologii i narzędzi TIK;
 • poprawa skuteczności nauczania i uczenia się poprzez wykorzystanie aktywizujących uczniów metod pracy (laboratoryjnych, ćwiczeniowych, eksperymentalnych i narzędzi edukacji interaktywnej);
 • wykorzystanie możliwości platformy edukacyjnej do procesu nauczania – uczenia się w zakresie kompetencji kluczowych, w tym przyrodniczo – matematycznych;
 • rozwijanie i wspieranie zdiagnozowanych zainteresowań i uzdolnień uczniów, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych i kompetencji niezbędnych do życia w XXI wieku w społeczeństwie informacyjnym;
 • stworzenie możliwości wspomagania uczniów z problemami poprzez ofertę zajęć wyrównawczych z wykorzystaniem TIK.

Projekt pozwoli na osiągnięcie długofalowych korzyści, w postaci:

 • poprawa jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności Miasta Oleśnicy, jako miejsca przyjaznego do życia, pracy i odpoczynku;
 • promowanie pozytywnego wizerunku Miasta Oleśnicy, jako gminy dbającej o potrzeby swoich mieszkańców;
 • oszczędność kosztów w zakresie realizacji szeroko rozumianej administracji.

Program rozwoju placówek edukacyjnych Miasta, którego elementem jest przedmiotowy projekt, uczyni oleśnickie szkoły placówkami na wskroś nowoczesnymi, skuteczniejszymi i efektywnie kształcącymi w zakresie kompetencji kluczowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, doświadczalnych metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Przyczyni się do identyfikacji oraz rozwoju zainteresowań i zdolności młodego pokolenia oleśniczan.

Projekt stanowi kontynuację podejmowanych w poprzednich latach przedsięwzięć Miasta Oleśnicy zmierzających do stworzenia kompleksowego i spójnego systemu e-usług publicznych, w tym m.in. projekt „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto”. Projekt jest rozwiązaniem systemowym nakierowanym, bezpośrednio na poprawę warunków kształcenia oraz wdrożenie do procesu nauczania TIK.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie pracowni szkolnych w placówkach edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, oraz zakup i implementacja zasobów do platformy dydaktycznej (m.in. repozytoria gotowych projektów, zajęć, dokumentów i materiałów edukacyjnych, sprawdzianów, testów, gier edukacyjnych, e-podręczników), wraz z niezbędną rozbudową środowiska teleinformatycznego Miasta do obsługi implementacji zasobów do platformy dydaktycznej.

W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia TIK do 28 pracowni (o różnorodnej tematyce), w postaci: komputerów mobilnych, szafek na komputery, tablic interaktywnych, wizualizerów – w 20 pracowniach), uzupełnienia wyposażenia 8 pracowni cyfrowych (po jednej w każdej z przedmiotowych szkół) w tablice interaktywne. Ponadto w projekcie przewidziano stworzenie w Gim. Nr 3 (i udostępnienie wytworzonych zasobów pozostałym placówkom) profesjonalnej pracowni matematyczno-przyrodniczej.

 • Okres realizacji: 2016-2018
 • Wartość projektu: 2 732 011,00 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

 • 2 317 416,37 PLN – wkład Unii Europejskiej
do góry