Aa

Projekty unijne

Strona główna » Strona główna » Projekty unijne
 • Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Gminy Miasto Oleśnica – etap II
 • Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Oleśnica
 • Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica
 • E-OŚWIATA - program przyjaznej gminy - element projektu E-MIASTO dla Miasta Oleśnicy - etap II– wyposażenie pracowni oraz zakup i implementacja zasobów do platformy dydaktycznej
 • „Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap”
 • Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy
 • Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Gminy Miasto Oleśnica
 • Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy
 • Tworzenie i upowszechnianie baz danych na potrzeby miejskiej placówki wystawienniczej w Oleśnicy
 • Zapewnienie bezpieczeństwa turystom, poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy
 • Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych – etap II
 • Akcja edukacyjna związana z gospodarką odpadami skierowana do mieszkańców Miasta Oleśnicy
 • Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych – etap II

Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Gminy Miasto Oleśnica – etap II

Zadanie „Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Gminy Miasto Oleśnica – etap II” realizowane jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kwota dofinansowania 182 757,40 zł

Zadanie polegało na trwałej likwidacji niskosprawnych źródeł ogrzewania opartych na paliwach węglowych i zastąpieniu ich nowym, ekologicznym źródłem ciepła. W wyniku realizacji zadania w 38 lokalizacjach na terenie Gminy Miasto Oleśnica zlikwidowano kotły na paliwo węglowe i zastąpiono je: kotłami gazowymi, pompami ciepła, węzłem cieplnym i piecem na biomasę.

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Głównym celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejskiego poprzez przebudowę i adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy wraz z otoczeniem, na potrzebę stworzenia pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej.

Osiągnięcie wyznaczonego celu głównego możliwe jest poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poprawa stanu techniczno-użytkowego obiektu poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych;
 • poprawa stopnia zagospodarowania obszaru przy obiekcie poprzez przystosowanie terenu zielonego za budynkiem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • zapewnienie funkcjonalności obiektu poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia DDPS i KIS;
 • poprawa efektywności energetycznej obiektu poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż systemu wentylacji, wymianę dachu wraz z ociepleniem, zastosowanie czujników temperatury oraz regulatora pogodowego;
 • ułatwienie korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne poprzez zastosowanie rozwiązań dostosowujących obiekt do ich potrzeb.

 

Dofinansowane zadanie stanowi element całościowej inwestycji dotyczącej przeznaczenia na cele społeczne nieużytkowanego i zabytkowego budynku byłego Zespołu Szkół Medycznych w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 2. W ramach przedmiotowego projektu planuje się rewitalizację ww. obiektu poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń na potrzeby stworzenia w wydzielonej części budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W efekcie planuje się poddać rewitalizacji 1 obiekt zlokalizowany na zdegradowanym obszarze, w tym dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz objąć w sumie rewitalizacją 0,5494 ha powierzchni. Dodatkowo w następstwie utworzenia nowych etatów stanowiących personel DDPS i KIS projekt będzie pozytywnie oddziaływał na lokalny rynek pracy i rozwój ekonomiczny obszaru poddanego rewitalizacji. Projekt odpowiada na aktualne zjawiska społeczno-demograficzne, a jego realizacja bezpośrednio przełoży się na niwelację problemów dotyczących estetyki zdegradowanego obszaru, bezpieczeństwa oraz sytuacji życiowej osób wykluczonych, w tym starszych, bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Realizacja przedsięwzięcia wynika bezpośrednio z zapisów aktualnie obowiązującego LPR przyjętego uchwałą nr XXVI/216/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 25.11.2016 r. i w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 26.08.2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica – aktualizacja”.

 

Okres realizacji: 2016-2018

 

Wartość projektu: 6 847 604,15 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

3 860 010,67 PLN – wkład Unii Europejskiej

514 736,72 PLN współfinansowanie z budżetu państwa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Oleśnica

Cel główny wnioskowanego projektu stanowi wzrost efektywności energetycznej 4 budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości środowiska w Gminie Miasto Oleśnica poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

Wśród celów szczegółowych dążących do osiągnięcia ww. celu głównego należy wymienić:

 • poprawa stanu techniczno-użytkowego budynków poprzez modernizację ich instalacji grzewczych, docieplenie oraz wymianę stolarki;
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poprzez osiągnięcie oszczędności w zakresie zapotrzebowania na energię;
 • poprawa wpływu procesu wytwarzania energii cieplnej na środowisko poprzez montaż urządzeń służących do produkcji energii z OZE;
 • wzrost jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 i stężenia pyłów PM10.

Osiągnięcie ww. celów doprowadzi do uzyskania następujących korzyści (efektów) społeczno-gospodarczych dla regionu i odbiorców wsparcia:

 • poprawa jakości środowiska naturalnego i powietrza;
 • spadek kosztów utrzymania i eksploatacji budynków, a tym samym uzyskanie optymalnej efektywności kosztowej Wnioskodawcy;
 • wzrost skali wykorzystania OZE co wpłynie na ww. poprawę jakości środowiska oraz wizerunek Wnioskodawcy jako podmiotu przychylnego przyjaznym rozwiązaniom środowiskowym;
 • przystosowanie budynków do zachodzących zmian klimatu, a tym samym wzrost trwałości ich użytkowania;
 • wzrost stopnia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektów;
 • wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza i przekazanie do użytku budynków o wysokiej klasie technicznej;
 • wzrost atrakcyjności terenu Miasta Oleśnica poprzez stworzenie lepszych warunków do wypoczynku, życia i inwestycji (poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków edukacyjnych oraz stworzenie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, których specyfika działalności wymaga określonych warunków środowiskowych).

 

 

Przedmiotowy projekt obejmuje realizację prac termomodernizacyjnych na 4 budynkach użyteczności publicznej o charakterze edukacyjnym zlokalizowanych w Oleśnicy:

Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. św. Jadwigi 1a, Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Paderewskiego 2 oraz budynku głównym i biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Krajowej 47. Realizacja inwestycji będzie miała na celu poprawę efektywności energetycznej ww. obiektów skutkującej wzrostem oszczędności w zakresie zużycia energii oraz pozytywnym wpływem na środowisko poprzez ograniczenie emisji CO2 i pyłów PM10. Aspekt korzystnego oddziaływania na środowisko zostanie dodatkowo wzmocniony poprzez montaż urządzeń umożliwiających pozyskiwanie zielonej energii z OZE w każdym z ww. budynków. Zakres przewidzianych działań oraz rozwiązań technologicznych jest zgodny ze sporządzonymi audytami energetycznymi oraz każdorazowo z najkorzystniejszymi wariantami usprawnień przedstawionymi w dokumentach.

Łączny zakres rzeczowy inwestycji obejmie prace związane z modernizacją instalacji wewnętrznej C.O., modernizacją instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (cwu), ociepleniem dachów, stropodachów i ścian oraz wymianą stolarki drzwiowej i okiennej. Dobór poszczególnych prac budowlanych zmniejszających energochłonność danego budynku został dopasowany do jego faktycznych potrzeb termomodernizacyjnych stwierdzonych na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych na obiektach. Dodatkowo 3 budynki objęte wsparciem w ramach projektu zostaną również wyposażone w dodatkowy systemy zarządzania energią (poza istniejącymi w postaci zaworów termostatycznych we wszystkich budynkach), które zapewnią jej racjonalne gospodarowanie oraz dostosowanie temp. wewnętrznej obiektów do warunków zewnętrznych. Tym samym wytwarzana po wdrożeniu inwestycji ilość ciepła będzie współmierna do potrzeb grzewczych budynków. Przedsięwzięcie bezpośrednio wynika z zapisów PGN obowiązującego dla obszaru realizacji projektu i przyczynia się do osiągnięcia nakreślonych w nim celów związanych z ograniczeniem emisji CO2 i zużycia energii oraz zwiększonym wykorzystaniem OZE.

 

Okres realizacji: 2016-2018

Wartość projektu: 4 702 415,23 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

3 997 052,95 – wkład Unii Europejskiej

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica

Celem głównym Projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Gminy Miasto Oleśnica. Celami szczegółowymi projektu są:

 • zwiększenie udziału komunikacji rowerowej na terenie WrOF dzięki poprawie jakości przejazdów rowerem pomiędzy miejscowościami;
 • budowa spójnej sieci dróg rowerowych tworzących połączenia między gminami partnerskimi z Wrocławiem;
 • lepsza integracja gałęzi transportu, w tym poprzez budowę obiektów Bike&Ride oraz Park&Ride;
 • budowa parkingów dla samochodów osobowych przy stacjach kolejowych zwiększająca atrakcyjność kolejowego transportu publicznego;
 • redukcja uciążliwości komunikacyjnych i poprawa stanu środowiska poprzez niższą emisję zanieczyszczeń powietrza, hałasu;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • poprawa jakości życia poprzez zwiększenie swobody wyboru środka transportu oraz promowanie turystyki i rekreacji rowerowej.

Projekt zrealizowany jest w Partnerstwie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA –

Lidera Projektu oraz Gmin: Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Gminy Miasto Oleśnica – Partnerów Projektu (gmina Oleśnica wycofała się z projektu).

Przedmiotem Projektu jest budowa dróg dla rowerów w gminach partnerskich oraz parkingów

„Bike&Ride” oraz „Parkuj i jedź”, w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej z drogami rowerowymi na terenie gmin uczestniczących w Partnerstwie, oraz odciążenia komunikacyjnego Wrocławia.

 

Okres realizacji: 2016-2018

 

Wartość projektu: 3 779 934,89 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

3 212 944,66 PLN – wkład Unii Europejskiej

E-OŚWIATA - program przyjaznej gminy - element projektu E-MIASTO dla Miasta Oleśnicy - etap II– wyposażenie pracowni oraz zakup i implementacja zasobów do platformy dydaktycznej

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez m.in. zakup wyposażenia dla szkół prowadzonych przez Miasto Oleśnica, zakup i implementację zasobów do platformy dydaktycznej Miasta.

Cele szczegółowe projektu:

 • udostępnienie uczniom i nauczycielom bezpośredniego dostępu do technologii i narzędzi TIK;
 • poprawa skuteczności nauczania i uczenia się poprzez wykorzystanie aktywizujących uczniów metod pracy (laboratoryjnych, ćwiczeniowych, eksperymentalnych i narzędzi edukacji interaktywnej);
 • wykorzystanie możliwości platformy edukacyjnej do procesu nauczania – uczenia się w zakresie kompetencji kluczowych, w tym przyrodniczo – matematycznych;
 • rozwijanie i wspieranie zdiagnozowanych zainteresowań i uzdolnień uczniów, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych i kompetencji niezbędnych do życia w XXI wieku w społeczeństwie informacyjnym;
 • stworzenie możliwości wspomagania uczniów z problemami poprzez ofertę zajęć wyrównawczych z wykorzystaniem TIK.

Projekt pozwoli na osiągnięcie długofalowych korzyści, w postaci:

 • poprawa jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności Miasta Oleśnicy, jako miejsca przyjaznego do życia, pracy i odpoczynku;
 • promowanie pozytywnego wizerunku Miasta Oleśnicy, jako gminy dbającej o potrzeby swoich mieszkańców;
 • oszczędność kosztów w zakresie realizacji szeroko rozumianej administracji.

Program rozwoju placówek edukacyjnych Miasta, którego elementem jest przedmiotowy projekt, uczyni oleśnickie szkoły placówkami na wskroś nowoczesnymi, skuteczniejszymi i efektywnie kształcącymi w zakresie kompetencji kluczowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, doświadczalnych metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Przyczyni się do identyfikacji oraz rozwoju zainteresowań i zdolności młodego pokolenia oleśniczan.

 

Projekt stanowi kontynuację podejmowanych w poprzednich latach przedsięwzięć Miasta Oleśnicy zmierzających do stworzenia kompleksowego i spójnego systemu e-usług publicznych, w tym m.in. projekt „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto”. Projekt jest rozwiązaniem systemowym nakierowanym, bezpośrednio na poprawę warunków kształcenia oraz wdrożenie do procesu nauczania TIK.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie pracowni szkolnych w placówkach edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, oraz zakup i implementacja zasobów do platformy dydaktycznej (m.in. repozytoria gotowych projektów, zajęć, dokumentów i materiałów edukacyjnych, sprawdzianów, testów, gier edukacyjnych, e-podręczników), wraz z niezbędną rozbudową środowiska teleinformatycznego Miasta do obsługi implementacji zasobów do platformy dydaktycznej.

W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia TIK do 28 pracowni (o różnorodnej tematyce), w postaci: komputerów mobilnych, szafek na komputery, tablic interaktywnych, wizualizerów – w 20 pracowniach), uzupełnienia wyposażenia 8 pracowni cyfrowych (po jednej w każdej z przedmiotowych szkół) w tablice interaktywne. Ponadto w projekcie przewidziano stworzenie w Gim. Nr 3 (i udostępnienie wytworzonych zasobów pozostałym placówkom) profesjonalnej pracowni matematyczno-przyrodniczej.

 

Okres realizacji: 2016-2018

Wartość projektu: 2 732 011,00 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

2 317 416,37 PLN – wkład Unii Europejskiej

„Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap”

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych Gminy Miasto Oleśnica. Cel osiągnięty zostanie dzięki realizacji celów szczegółowych:

 • zsynchronizowanie systemów informatycznych funkcjonujących w UM Oleśnicy umożliwiające automatyzację obsługi elektronicznego klienta;
 • zapewnienie kompleksowości oferty e-usług świadczonych przez miasto poprzez uzupełnienie realizowanego już programu E–Miasto o jego znaczący komponent, jakim jest program e–Urząd etap III;
 • dostosowanie funkcjonujących systemów dziedzinowych do współczesnych wymogów związanych ze świadczeniem usług publicznych droga elektroniczną;
 • poprawa przepływu informacji i ograniczenie do minimum czasu poświęconego na zdobywanie i przetwarzanie potrzebnych informacji przez pracowników UM;
 • poprawa komfortu obsługi, uniknięcie powielania przekazywanych urzędom danych oraz wzrost dostępności e-usług publicznych dla interesantów;
 • zindywidualizowanie i nadanie zdalnego charakteru świadczonym usługom w kwestii załatwiania spraw urzędowych;
 • podniesienie jakości świadczonych usług e–administracji zgodnie z obowiązującymi trendami społ. I gosp.;
 • zautomatyzowanie udzielania informacji publicznej i dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, poprzez m.in. stworzenie portalu, który umożliwi użytkownikom pełny dostęp do informacji o sprawach ich dotyczących.

Osiągnięcie ww. celów doprowadzi do uzyskania następujących długofalowych korzyści:

 • oszczędność kosztów w zakresie realizacji szeroko rozumianej administracji;
 • poprawa jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności Gminy Miasto Oleśnica, jako miejsca przyjaznego do życia i inwestowania;
 • promowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasto Oleśnica, jako dbającej o potrzeby swoich mieszkańców;
 • niwelowanie różnic w poziomie dostępności usług publicznych w regionie, budowanie spójności regionalnej.

 

Projekt stanowi kontynuację podejmowanych w poprzednich latach przedsięwzięć Gminy Miasto Oleśnica zmierzających do stworzenia kompleksowego i spójnego systemu e-usług publicznych . Celem realizacji projektu jest zakup i wdrożenie kompletnego zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania dokumentami, sprawami, procesami oraz współpracującymi z użytkowanymi w Urzędzie Miasta Oleśnicy systemami, modernizacja środowiska teleinformatycznego i stanowisk pracowniczych.

System będzie się składał z 2 warstw: zewn.–FRONT OFFICE umożliwiającej komunikowanie się z urzędem w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną (z wykorzystaniem platformy e-PUAP) i udostępnianie informacji publicznych poprzez platformę SSDIP oraz wewn.–BACK OFFICE, która będzie umożliwiać przetwarzanie danych otrzymanych z warstwy zewnętrznej w dziedzinowych podsystemach. FRONT OFFICE będzie platformą komunik. i wymiany danych pomiędzy obywatelami, podmiotami zewnętrznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Oleśnica. Warstwę BACK OFFICE stanowić będzie środowisko odpowiedzialne za integrację z systemem zarządzającym dokumentami.

 

Okres realizacji: 2018-2019

 

Wartość projektu: 1 979 604,00 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

1 649 637,67 PLN – wkład Unii Europejskiej

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie miasta Oleśnicy i gminy Oleśnica. Cel główny projektu został osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac budowlanych, obejmujących przebudowę i rozbudowę części zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Medycznych, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy. Wykonane prace miały na celu adaptację nieużywanych pomieszczeń, na potrzeby nowego przedszkola. Zaplanowano również zakup wyposażenia do nowego oddziału w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy.

Cele szczegółowe projektu:

 • utworzenie 109 nowych miejsc przedszkolnych w mieście Oleśnicy i dla mieszkańców gminy Oleśnica (obszar wiejski);
 • objęcie projektem 109 uczniów przedszkoli w Oleśnicy;
 • utworzenie 5 oddziałów przedszkolnych, w tym 1 integracyjnego i 2 przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-4 lat; 4. stworzenie przedszkola przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych przez wykonanie windy dla niepełnosprawnych, toalet i likwidację pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami progów;
 • zakup niezbędnego wyposażenia (w tym informatycznego), w celu stworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej nowego przedszkola i Przedszkola nr 1 w Oleśnicy;
 • wykonanie placu zabaw z wyposażeniem, w celu zapewnienia wychowankom
 • przedszkola odpowiedniego miejsca do aktywności fizycznej i rozwoju poprzez ruch; poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy, przez stworzenie nowych etatów, niezbędnych do obsługi przedszkola;
 • przywrócenie lokalnej społeczności zabytkowego obiektu dawnego Zespołu Szkół Medycznych, poprzez lokalizację nim siedziby nowego przedszkola;
 • poprawa estetyki centrum Oleśnicy, przez wykonanie prac na terenie zabytkowego i niszczejącego obecnie budynku dawnego Zespołu Szkół Medycznych.

 

 

Projekt przewiduje prace budowlane przy przebudowie i rozbudowie części budynku byłego Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, w celu adaptacji na potrzeby nowego przedszkola publicznego. Obejmuje też zakup wyposażenia do nowego przedszkola (w tym utworzenie placu zabaw) i stworzonego oddziału w Przedszkolu nr 1. Dzięki temu, po zakończeniu realizacji projektu, możliwe będzie przyjęcie nowych uczniów. W ramach projektu utworzonych zostanie 109 nowych miejsc w 2 placówkach przedszkolnych. Projekt realizowany będzie m. in. w zdegradowanym obecnie obiekcie zabytkowym, który uzyska nowe funkcje, oczekiwane przez mieszkańców Oleśnicy. Projekt przewiduje rozwiązania zwiększające dostępność do infrastruktury przedszkolnej dla osób niepełnosprawnych (winda, przystosowanie toalet, likwidacja progów między drzwiami). Zastosowane zostaną rozwiązania energooszczędne – oprawy oświetleniowe LED. Projekt pozytywnie oddziaływać będzie na lokalny rynek pracy, w związku z planowanym utworzeniem nowych etatów dla osób odpowiedzialnych za obsługę powstałego przedszkola i nowego oddziału przedszkolnego. Projekt odpowiada na potrzeby grup docelowych (dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkańcy miasta i gminy Oleśnica), które rozpoznano w przeprowadzonej analizie problemów, barier i trendów demograficznych. Z analizy wynika, iż liczba miejsc w przedszkolach w Oleśnicy i gminie Oleśnica jest obecnie zbyt mała, a zapotrzebowanie w tym zakresie w przyszłości będzie rosło.

 

Okres realizacji: 2016-2017

 

Wartość projektu: 11 042 258,14 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

2 092 871,51 PLN – wkład Unii Europejskiej

Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Gminy Miasto Oleśnica

Zadanie „Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Gminy Miasto Oleśnica”

realizowane jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kwota dofinansowania 69 172,00 zł

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy

Numer projektu RPDS.07.01.02-02-0011/16

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy

Łączna wartość inwestycji 8 599 596,31PLN

Źródła dofinansowania:

Fundusz Spójności w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – 2 645 474,18 pln.

Okres realizacji projektu: 2011-2015

Opis:

Przedmiotem projektu jest wybudowany przez Miasto Oleśnica odcinek kanalizacji w ul. Dąbrowskiego o długości 599 m oraz modernizacja części osadowej w oczyszczalni ścieków, w ramach której MGK zaplanowało zakup i montaż krat taśmowo-hakowych oraz maszyn i urządzeń na potrzeby procesu unieszkodliwiania osadów ściekowych poprzez ich kompostowanie. Prace te zakończą się w 2015 r.

Dzięki realizacji projektu zminimalizowane zostało zagrożenie związane z zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych ściekami bytowymi z zabudowy mieszkaniowej na obszarach dotychczas nieskanalizowanych. Stopień skanalizowania aglomeracji Oleśnica wynosi obecnie 100%, co jest zgodne z założeniami aktualnego Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Potrzeba modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków w Oleśnicy wynika również z zapisów KPOŚK oraz z zaplanowanego docelowego sposobu unieszkodliwiania odpadów ściekowych poprzez ich stabilizację tlenową na powstającej obecnie na terenie oczyszczalni kompostowni. Jest to rozwiązanie zapewniające wysoki stopień higienizacji osadów i pozwalające na powtórne wykorzystanie zawartych w nich substancji organicznych.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy

Łączna wartość inwestycji – 2 701 212,50 PLN

Źródła dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 900 221,24 PLN

Okres realizacji projektu: 2011-2015

Opis:

Projekt  obejmuje następujące prace realizowane w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy:

 • Ocieplenie stropodachu metodą wtryskową;
 • Wymianę stolarki otworowej;
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • Montaż kolektorów  słonecznych;
 • Modernizację instalacji centralnego ogrzewania;
 • Wymianę węzła ciepłowniczego;

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku, obniżenie kosztów utrzymania obiektu, zmniejszenie zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt pn „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Tworzenie i upowszechnianie baz danych na potrzeby miejskiej placówki wystawienniczej w Oleśnicy

Łączna wartość inwestycji – 689 383,11 PLN

Źródła dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 482 499,24 PLN

Okres realizacji projektu: 2013

Opis:

Zadanie obejmowało wyposażenie miejskiej placówki wystawienniczej przy ul. Bocianiej 11 w Oleśnicy, w tym:

– stworzenie bazy danych oraz zdigitalizowanie zasobów środowiska kulturowego Oleśnicy,

– zakup i montaż serwera, na którym zamieszczona zostanie stworzona baza,

– zakup i montaż monitorów do zastosowań muzealnych, ekranów projekcyjnych, modułów i interfejsów, w tym także w technologii dotykowej, playerów z ekranem, słuchawek, aplikacji z funkcjonalnością wykrywania gestów pozwalających na sterowanie treścią multimedialną, systemów nagłośnieniowych – zintegrowanych z tworzoną bazą danych, stanowiących jej elementy peryferyjne- służące upowszechnianiu zdigitalizowanych informacji,

– zakup, montaż i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ekspozycją,

– osprzętowienie  i okablowanie wraz z niezbędnymi licencjami.

W ramach projektu wykonany został również portal internetowy wykorzystujący i udostępniający zasoby stworzonej w ramach przedsięwzięcia bazy danych.

Projekt pn.  „Tworzenie i  upowszechnianie  baz danych na potrzeby miejskiej placówki wystawienniczej w Oleśnicy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapewnienie bezpieczeństwa turystom, poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy

Łączna wartość inwestycji – 671 910,84 PLN

Źródła dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 434 924,92 PLN

Okres realizacji projektu: 2007-2014

Opis:

Zadanie obejmuje swoim zakresem rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy w ramach 3 etapów – II, III, IV etap (I etap realizowany był poza projektem):

Podstawowym założeniem jest rozbudowa istniejącego systemu monitorowania, tak aby zapewniona była możliwość nieprzerwanej obserwacji wybranych obszarów miasta za pomocą punktów kamerowych. System monitoringu zapewni ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów z wszystkich kamer.

W ramach II etapu rozbudowy zamontowano pięć punktów kamerowych:

1) ul. 3-do Maja

2) ul. Młynarska

3) Brama Wrocławska,

4) ul. Kopernika

5) ul. Kochanowskiego

W ramach realizacji III etapu rozbudowy zamontowano trzy punkty kamerowe:

6) ul. Daszyńskiego

7) ul. Armii Krajowej

8) ul. Wileńska

IV Etap realizacji przedsięwzięcia rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego przewiduje w 2014 r. montaż dodatkowych siedmiu punktów kamerowych:

9) ul. Wojska Polskiego

10) ul. Poniatowskiego

11) ul. Sinapiusa

12) ul. Krzywoustego

13) ul. Paderewskiego

14) ul. Kleeberga

15) ul. Kochanowskiego

Projekt pn „Zapewnienie bezpieczeństwa turystom poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych – etap II

Łączna wartość inwestycji – 6 475 627,85 PLN

Źródła dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 4 397 000,07 PLN

Okres realizacji projektu: 2011-2012

Opis:

Zadanie  obejmowało rewitalizację terenów parkowych, zieleni i turystyki w zakresie: A -„KRUCZA-WAŁY JAGIELLONSKIE- PODZAMCZE”, C – „WOJSKA POLSKIEGO-SPACEROWA”, D – „SPACEROWA-BRZOZOWA – STAWY MIEJSKIE”.

Działania na terenie A obejmowały: budowę ścieżek pieszych z kruszywa mineralnego; budowę placów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz obiektów sportowych, w tym: placu wypoczynku dla spacerowiczów z wyposażeniem, placu do gry w szachy z wyposażeniem, placu zabaw dla młodzieży, pól piknikowych, boiska do gry w badmintona, boiska do gry w siatkówkę, utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci,  budowę oświetlenia ulicznego, modernizację ulicy Kruczej.

Działania realizowane na obszarze C obejmowały: utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, zakup i montaż elementów małej architektury ( ławki, stojaki na rowery, kosze), instalację monitoringu, nasadzenia zieleni.

Działania na obszarze D obejmowały: modernizację linii brzegowej oraz odmulenie stawów, modernizację oświetlenia, wykonanie utwardzeń i modernizacji nawierzchni na cyplu nad stawem, modernizację amfiteatru, nasadzenia zieleni uzupełniającej.

Akcja edukacyjna związana z gospodarką odpadami skierowana do mieszkańców Miasta Oleśnicy

Wartość ogólna przedsięwzięcia 51 555,17 zł, w tym:

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  w wysokości 30 000 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych – etap II

Łączna wartość inwestycji – 6 475 627,85 PLN

Źródła dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 4 397 000,07 PLN

Okres realizacji projektu: 2011-2012

Opis:

Zadanie  obejmowało rewitalizację terenów parkowych, zieleni i turystyki w zakresie: A -„KRUCZA-WAŁY JAGIELLONSKIE- PODZAMCZE”, C – „WOJSKA POLSKIEGO-SPACEROWA”, D – „SPACEROWA-BRZOZOWA – STAWY MIEJSKIE”.

Działania na terenie A obejmowały: budowę ścieżek pieszych z kruszywa mineralnego; budowę placów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz obiektów sportowych, w tym: placu wypoczynku dla spacerowiczów z wyposażeniem, placu do gry w szachy z wyposażeniem, placu zabaw dla młodzieży, pól piknikowych, boiska do gry w badmintona, boiska do gry w siatkówkę, utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci,  budowę oświetlenia ulicznego, modernizację ulicy Kruczej.

Działania realizowane na obszarze C obejmowały: utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, zakup i montaż elementów małej architektury ( ławki, stojaki na rowery, kosze), instalację monitoringu, nasadzenia zieleni.

Działania na obszarze D obejmowały: modernizację linii brzegowej oraz odmulenie stawów, modernizację oświetlenia, wykonanie utwardzeń i modernizacji nawierzchni na cyplu nad stawem, modernizację amfiteatru, nasadzenia zieleni uzupełniającej.