Aa

Opłaty lokalne

Strona główna » Załatw sprawę » Opłaty lokalne

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W przypadku zabudowy wielorodzinnej spółdzielnie, zarządcy nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe odprowadzają opłatę za osoby zamieszkujące w nieruchomości co kwartał. Opłata za gospodarowanie odpadami wliczona jest w comiesięczne opłaty czynszowe i zaliczkę na utrzymanie kosztów nieruchomości wspólnej.

Przy selektywnej zbiórce (gdy segregujemy śmieci) opłata miesięczna  od jednej osoby wynosi 17 zł, przy nieselektywnej 34 zł. W przypadku gospodarstw domowych składających się z min. 5 osób opłata miesięczna przy selektywnej zbiórce odpadów wynosi 70 zł za gospodarstwo, zaś w przypadku zbiórki nieselektywnej – 140 zł.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych wnoszą opłatę samodzielnie co kwartał. Wnosi się ją bez wezwania na doręczony każdemu zobowiązanemu indywidualny rachunek bankowy.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Oleśnicy deklarację o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  oraz w przypadku zmiany danych w poprzednio złożonej deklaracji.

Wzór deklaracji

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, zobowiązani są wnosić następujące kwartalne opłaty:

Gospodarstwo 1-osobowe   51 zł

Gospodarstwo 2-osobowe 102 zł

Gospodarstwo 3-osobowe 153 zł

Gospodarstwo 4-osobowe 204 zł

Gospodarstwo 5 (i więcej)-osobowe 210 zł

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów zobowiązani są wnosić następujące kwartalne opłaty:

Gospodarstwo 1-osobowe 102 zł

Gospodarstwo 2-osobowe 204 zł

Gospodarstwo 3-osobowe 306 zł

Gospodarstwo 4-osobowe 408 zł

Gospodarstwo 5 (i więcej)-osobowe 420 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest przez mieszkańców domów jednorodzinnych oraz przez spółdzielnie, zarządców nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe za osoby zamieszkujące nieruchomości kwartalnie w terminie do końca każdego kwartału wg następującego terminarza:

za I kwartał: do 31 marca.

za II kwartał: do 30 czerwca.

za III kwartał: do 30 września.

za IV kwartał: do 31 grudnia.

Informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są pod numerami telefonów 71-798-21-93, 71-798-21-31

Terminy odbioru odpadów:

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Roczna opłata od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, wynosi 50 zł. Nie płacą jej osoby, które przyjęły czworonoga ze schroniska, powinny to jednak udokumentować zaświadczeniem wydanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Opłatę należy uiścić bez wezwania na konto bankowe 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001 wpisując tytuł: opłata za posiadanie psa … (wpisać rok).

Opłaty od posiadania psów, zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.