Aa
 • INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 • TO OD NAS ZALEŻY STAN ŚRODOWISKA!
 • INEWSTOR-KĘPNO Sp. z o.o. podpisała umowę na budowę ZZO Olszowa
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA PRZEZ INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O.
 • REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DORUCHOWIE I STRADOMI DOLNEJ
 • KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
 • Wmurowano kamień węgielny pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie
 • KOLEJNE ETAPY MODERNIZACJI SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W WIELKOPOLSCE ZA NAMI!
 • Stradomia Dolna: kolejny etap rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.
 • Finał konkursu wiedzy ekologicznej za nami !!!
 • Laureaci konkursu ekologicznego nagrodzeni!
 • Myśleć globalnie – działać lokalnie!
 • 500 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych przez Inwestor-Kępno Sp. z o.o.
 • RECYKLING – CZYLI JAK MOŻEMY WPŁYNĄĆ NA POPRAWĘ ŚRODOWISKA?
 • Jak redukować i segregować śmieci w domu, czyli… zasady racjonalnego postępowania z odpadami
 • Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie - kolejny etap Projektu!
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa oddany do użytku
 • Skutki zanieczyszczenia środowiska, jakie powodować może niewłaściwa gospodarka odpadami

INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizuje projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 83 179 434,93 PLN. Poziom dotacji z Unii Europejskiej wynosi 73,10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w/w Projektu.

Celem głównym Projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

 • zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych;
 • modernizację, organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych.

Cele szczegółowe Projektu obejmują:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 13 gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego poprzez intensyfikację działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami i kształtujących postawy ekologiczne,
 • promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne,
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
  w strumieniu odpadów komunalnych,
 • poprawę jakości systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych,
 • zmniejszenie i wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 • zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
 • wyeliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, poprzez zamykanie i rekultywację składowisk po zakończeniu ich eksploatacji.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 13 jednostek samorządu terytorialnego: Gminę Baranów, Gminę Bralin, Gminę Doruchów, Gminę Dziadowa Kłoda, Gminę Kępno, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Międzybórz, Gminę Oleśnica, Miasto Oleśnica, Gminę Perzów, Gminę Rychtal, Gminę Syców oraz Gminę Trzcinica.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie 13 gmin będących udziałowcami Spółki poprzez:

 • budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Olszowa,
 • budowę Punktu przeładunkowego odpadów wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
 • rekultywację siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych
  w miejscowościach: Donaborów, Doruchów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna, Stradomia Dolna, Syców,
 • modernizację systemu selektywnej zbiórki odpadów,
 • realizację programów edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz akcji informacyjno-promocyjnych.

Zaawansowanie prac w Projekcie:

 • 6 marca 2012 r. podpisano umowę z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu. Głównym zadaniem Inżyniera jest zarządzanie procesem inwestycyjnym.
 • 10 grudnia 2012 r. podpisano umowę z SKANSKA S.A. w Warszawie na roboty budowlane dla etapu I budowy ZZO polegające na budowie placu dojrzewania kompostu w miejscowości Olszowa. Zakończenie robót planuje się na koniec czerwca bieżącego roku.

Budowa placu dojrzewania kompostu – styczeń 2013

Budowa placu dojrzewania kompostu – maj 2013

 

 • 4 stycznia 2013 r. podpisano umowę z ZEPPELIN POLSKA Sp. z o.o. w Kajetanach na dostawę ładowarki teleskopowej. Zakupiona ładowarka będzie jednym ze sprzętów służących do obsługi zakładu.
 • 22 styczna 2013 r. podpisano umowę z AGREX-ECO Sp. z o.o. w Warszawie na dostawę mobilnego przesiewacza bębnowego. Zakupiony sprzęt będzie w szczególności obsługiwał kompostownię odpadów.
 • 11 lutego 2013 r. podpisano umowę z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju – Jakub Michałowski z siedzibą w Poznaniu na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych – w tym wycieczek, lekcji edukacji ekologicznej oraz konkursów plastycznych i z wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół położonych na terenie gmin będących udziałowcami INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o.
 • 15 lutego 2013 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem J.A.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku na roboty budowlane polegające na rekultywacji dwóch składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Stradomia Dolna i Doruchów. Na chwilę obecną prace na składowisku w Doruchowie zostały zakończone, natomiast w Stradomii Dolnej zaawansowanie prac jest na poziomie 95 %.

Składowisko odpadów w Doruchowie (widok przed rekultywacją) styczeń 2013

Składowisko odpadów w Doruchowie (widok po rekultywacji) czerwiec 2013

Składowisko odpadów w Stradomi Dolnej (widok przed rekultywacją) styczeń 2013

Składowisko odpadów w Stradomi Dolnej (widok w trakcie rekultywacji) maj 2013

 

 • 18 lutego 2013 r. podpisano umowę z Partner of Promotion Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Talior&Baker – Partner of Promotion Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie na dostawę materiałów informacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu, które obejmują ulotki, broszury, torby lniane oraz długopisy.
 • 18 lutego 2013 r. podpisano umowę z Entertainment Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na działania informacyjne w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu polegające na opublikowaniu serii artykułów prasowych oraz spotów reklamowych, a także zamieszczeniu informacji o realizacji Projektu na stronach internetowych gmin będących udziałowcami INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o.
 • 15 marca 2013 r. nastąpiło otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W dniu 6 czerwca 2013 r. nastąpiło otwarcie 6 ofert spośród, których zostanie wyłoniony Wykonawca budowy ZZO.

W następnych postępowaniach przetargowych zostaną wyłonieni Wykonawcy do:

 • rekultywacji składowisk w miejscowościach Donaborów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna i Syców,
 • budowy Punktu przeładunkowego oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
 • dostarczenia pozostałego sprzętu do ZZO w tym samochodów specjalistycznych do transportu odpadów pomiędzy punktem przeładunkowym a ZZO, samochodu do selektywnej zbiórki,
 • dostarczenie pojemników do ogólnodostępnej selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników edukacyjnych (trójdzielnych, na leki, na baterie),
 • realizacji przebudowy drogi dojazdowej do ZZO.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

TO OD NAS ZALEŻY STAN ŚRODOWISKA!

W ramach Projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanego przez INWETOR-KĘNO Sp. z o. o. przygotowanych zostanie wiele artykułów dotyczących ekologii, które mają na celu uświadamianie społeczeństwu, że to od nas samych zależy stan środowiska i że każdy z nas przyczynić może się do poprawy warunków, w jakich żyjemy.
Zacznijmy od ogólnych zasad postępowania z odpadami, które nakazują zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość; jeśli odpad powstał, należy zapewnić odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska, jeśli nie udało się zapewnić odzysku należy odpad bezpiecznie unieszkodliwić. Prawidłowy sposób postępowania z odpadami możliwy jest przy współpracy wytwórców odpadów z nowoczesnymi zakładami przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Taki zakładem będzie obecnie budowany przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowej.
Istnieje prosta hierarchia postępowania z odpadami:

Podstawowym elementem gospodarowania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu, czyli redukcja produkowanych odpadów. Zapobieganie powstawaniu odpadów polega głównie na tym, aby zminimalizować ich ilość, np. możemy zapobiec powstawaniu zużytych baterii i akumulatorów poprzez stosowanie takich o przedłużonej żywotności. Kolejne etapy postępowania z odpadami są poprzedzone segregacją odpadów. Wysegregowane odpady poddaje się procesom recyklingu i odzysku, a odpady nie nadające się do ponownego użycia poddaje się ostatecznie unieszkodliwieniu. Recykling obejmuje m.in. produkcję papieru z makulatury, produkcję szkła ze stłuczki szklanej czy ponowne użycie metali odzyskanych np. z puszek. Istnieją również odpady, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, niektóre z nich można poddać innym procesom odzysku. Najmniej pożądanym z punktu widzenia środowiska i niestety najbardziej powszechnym w Polsce elementem postępowania z odpadami jest ich unieszkodliwianie np. poprzez składowanie odpadów na składowiskach.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

INEWSTOR-KĘPNO Sp. z o.o. podpisała umowę na budowę ZZO Olszowa

30 lipca 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno podpisano umowę na realizację etapu III polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu INWESTOR–KĘPNO Sp. z o.o. – Tomasza Spychalskiego oraz Pełnomocnika Zarządu Korporacji Budowlanej Doraco Sp. z o.o. – Bogusława Niklasa. W spotkaniu uczestniczyli również projektanci i technolodzy, którzy będą współpracować z Wykonawcą.

Wartość umowy opiewa na kwotę 50 934 632,20 zł. Przez najbliższe 13 miesięcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. z Gdańska będzie budować Zakład Zagospodarowania Odpadów łącznie z instalacjami jakie należy doprowadzić do Zakładu.

Do tej pory INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. w ramach Projektu podpisała 9 umów z Wykonawcami na kwotę prawie 57 mln zł.

Podpisanie umowy na budowę ZZO Olszowa 30.07.2013 r.

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA PRZEZ INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O.

Bardzo ważnym elementem poprawy gospodarki odpadami na terenie objętym Projektem pn. „Modernizacja sytemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanym przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie zagospodarowania odpadów. Głównym celem edukacji ekologicznej jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też konieczne jest przeprowadzanie programu edukacji ekologicznej.

 

Dbałość o czyste środowisko zależy przede wszystkim od nas i rozpoczyna się już w naszych domach. Główną przyczyną stałego wzrostu ilości odpadów jest wzrost zużycia różnego rodzaju artykułów – obecnie jest dużo towarów jednorazowych lub takich, które po krótkim czasie są wymieniane na nowe, ze względu na dość drogie i kłopotliwe naprawy (dotyczy to np. sprzętu gospodarstwa domowego). Wiele towarów jest także nadmiernie opakowanych, prawdopodobnie ze względów reklamowych. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, która ma na celu wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.

 

W ramach programu edukacji ekologicznej w czasie trwania Projektu realizowane są m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży przygotowywane i prowadzone przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju z Poznania. Zajęcia edukacyjne obejmują konkursy, lekcje edukacji ekologicznej oraz wycieczki do miejsc cennych przyrodniczo. W czerwcu bieżącego roku zakończył się konkurs plastyczny o tematyce związanej z gospodarką odpadami, który został przeprowadzony w trzech etapach gminnym, powiatowym i finałowym. W etapie gminnym konkursu wzięło udział prawie 1 200 uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z 13 gmin, z czego prawie 400 prac nadesłano z Miasta Oleśnica i Gminy Oleśnica.

 

W dniu 26.06.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród  dla zwycięzców konkursu plastycznego.

Laureaci konkursu – przedszkola

Laureaci konkursu – klasy I-III SP

Laureaci konkursu – klasy IV-VI SP

Laureaci konkursu – klasy I-III gimnazjum

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DORUCHOWIE I STRADOMI DOLNEJ

Obecnie odchodzi się już od małych gminnych składowisk odpadów komunalnych na rzecz dużych zintegrowanych systemów przetwarzania odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie rekultywacji składowisk opadów, które umożliwią zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami wynikającymi z istnienia składowisk, co przywróci wartości przyrodnicze zdegradowanych terenów i tym samym stworzy możliwość powstania siedlisk przyrodniczych.

 

Na terenie gmin objętych Projektem pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanym przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. występuje siedem składowisk odpadów, które wymagają rekultywacji po zakończeniu ich eksploatacji. W ramach porządkowania gospodarki odpadami są zamykane i rekultywowane istniejące składowiska odpadów w Donaborowie, Doruchowie, Mianowicach, Nowej Wsi Książęcej, Smolnej, Stradomi Dolnej i Sycowie. W dniu 15 lutego 2013 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem J.A.T z siedzibą w Gdańsku na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Doruchów i Stradomia Dolna. Na chwilę obecną prace na składowisku w Doruchowie i Stradomi Dolnej zostały zakończone.

 

Realizacja Projektu zapewni kompleksową modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie 8 gmin województwa wielopolskiego (Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Perzów, Gminy Rychtal, Gminy Trzcinica) i 5 dolnośląskiego (Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Syców).

 

Składowisko odpadów w Doruchowie (widok po rekultywacji) czerwiec 2013

Składowisko odpadów w Stradomi Dolnej (widok po rekultywacji) lipiec 2013

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Inwestor-Kępno Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie wiedzy ekologicznej organizowanym w ramach realizacji Projektu pt. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Perzów, Gminy Rychtal, Gminy Syców, Gminy Trzcinica. Konkurs zostanie przeprowadzony osobno dla szkół podstawowych klas I-III, szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjów oraz szkół średnich. Konkurs składał się będzie z trzech etapów gminnego, powiatowego i finałowego.

Za zajęcie I, II i III miejsca na każdym z etapów konkursu wiedzy ekologicznej zostaną ufundowane dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Za zajęcie I miejsca w finale czeka tablet, za zajęcie II miejsca – konsola do gier, za zajęcie III miejsca – urządzenie wielofunkcyjne.

 

Regulamin konkursu wiedzy ekologicznej znajduje się na http://www.zzo-olszowa.pl/images/pliki/Regulamin%20Konkursu%20Wiedzy%20Ekologicznej.pdf
Powodzenia!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie

W dniu 15 października 2013 roku o godzinie 11:00 na placu budowy miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa. Nowoczesny Zakład powstaje z inicjatywy 13 lokalnych samorządów: Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Perzów, Gminy Rychtal, Gminy Syców oraz Gminy Trzcinica.

Inwestycja będąca kolejnym etapem w realizacji Projektu obejmować będzie m.in. instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownię, Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów oraz kwaterę odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

W uroczystości symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego oprócz Wspólników INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o., przedstawicieli Wykonawcy, instytucji państwowych i samorządowych oraz firm współpracujących wzięło udział wiele osobistości popierających realizację tej inwestycji. Byli wśród nich m.in.: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Pan Tomasz Bugajski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Andżelika Możdżanowska oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Pani Hanna Grunt.

Po odczytaniu Aktu Erekcyjnego przez Prezesa Zarządu INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. – Pana Tomasza Spychalskiego nastąpiło jego uroczyste podpisanie. Akt został podpisany przez Wspólników i Prezesa Zarządu Spółki oraz przez Wiceprezesa Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o. o. – Pana Karola Zduńczyka. W intencji powodzenia przedsięwzięcia poświęcenia placu budowy oraz Aktu dokonał Ksiądz Kazimierz Sobasik Proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Jadwigi w miejscowości Olszowa. Akt Erekcyjny, monety z 2013 roku, a także wtorkowe wydanie lokalnej prasy zostały włożone w tubę i wmurowane w fundamenty hali sortowni Zakładu.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie oraz za wspólne świętowanie i zapraszamy do obejrzenia filmu.
Film z uroczystości znajduje się na stronie: http://www.youtube.com/watch?v=hXxQGzTVwQU

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

KOLEJNE ETAPY MODERNIZACJI SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W WIELKOPOLSCE ZA NAMI!

Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przywracanie wartości przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka, które są podejmowane i realizowana przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. m.in. poprzez zwiększenie  stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz  organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych, to główny cel Projektu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Działania te niewątpliwie przyczyniają się do poprawy stanu zniszczonego środowiska oraz estetyki krajobrazu Wielkopolski.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie 13 gmin będących wspólnikami INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. (Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Kępno, Łęka Opatowska, Międzybórz, Oleśnica, Perzów, Rychtal, Syców, Trzcinica oraz miasto Oleśnica).

Od marca 2012 roku trwa realizacja umowy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla Projektu. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie procesem inwestycyjnym.

W czerwcu 2012 roku Wykonawca – SKANSKA S.A. z Warszawy – zakończył roboty w ramach pierwszego etapu budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) polegające na budowie placu dojrzewania kompostu w miejscowości Olszowa.

W styczniu 2013 roku sfinalizowano dostawę ładowarki teleskopowej oraz mobilnego przesiewacza bębnowego – sprzętu niezbędnego do obsługi Zakładu, w tym głównie instalacji intensywnego kompostowania.

Od lutego 2013 roku regularnie realizowane są zajęcia edukacyjne, w tym: lekcje edukacji ekologicznej, wycieczki do miejsc cennych przyrodniczo, konkursy plastyczne i konkursy z wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół zlokalizowanych na terenie 13 gmin – udziałowców Spółki. W ubiegłym roku przeprowadzony został konkurs plastyczny, zorganizowano większość zaplanowanych w ramach projektu wycieczek oraz lekcji edukacji ekologicznej. W pierwszej dekadzie marca 2014 r. odbył się etap finałowy konkursu wiedzy ekologicznej.

W zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu sukcesywnie dostarczane są materiały informacyjne, które obejmują: ulotki, broszury, torby lniane oraz długopisy. Regularnie prowadzone są działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu polegające m.in. na: publikowaniu artykułów prasowych w prasie lokalnej i na stronach internetowych gmin objętych projektem oraz emisji spotów reklamowych w wybranych stacjach radiowych.

W listopadzie 2013 roku zakończono pierwszy etap rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, który obejmował rekultywację dwóch składowisk w miejscowości Doruchów oraz Stradomia Dolna. Ostatecznym celem rekultywacji jest ograniczenie ujemnego wpływu składowiska na powietrze, glebę i wody, przywrócenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu oraz ograniczenie dostępu wód opadowych do wyrobiska i likwidacja ewentualnych zastoisk wodnych.

Proces rekultywacji zaplanowano również dla kolejnych składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach: Donaborów, Nowa Wieś Książęca, Mianowice, Smolna i Syców. Dzięki tym inwestycjom składowiska odzyskają swoje walory użytkowe i przyrodnicze.

W najbliższym dniach zakończy się realizowana aktualnie usługa dostawy pojemników do ogólnodostępnej selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników przeznaczonych do celów edukacyjnych (trójdzielne, na leki oraz na baterie).

Od grudnia 2012 roku trwa budowa nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa. Przedsięwzięcie to stanowi najważniejszy element realizowanego Projektu.

Budowa ZZO Olszowa jest prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Podczas kilkumiesięcznych robót budowlanych Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. z Gdańska, której została powierzona ta inwestycja, zabezpieczyła teren budowy i wykonała większość prac budowlanych. Jednym z zadań jest także sporządzenie dokumentacji projektowej dla powstającego Zakładu. Dotychczas wykonano niemal całość prac projektowych. Wytyczono wszystkie obiekty, które będą się znajdować na terenie Zakładu.

W zakresie myjki kół i pozwozi samochodowych zakończono już prace budowlane, pozostała tylko dostawa i montaż wyposażenia.

Wykonano całość robót ziemnych, konstrukcji oraz posadzki w obrębie boksów na surowce wtórne oraz odpady wielkogabarytowe. Do wykonania pozostała instalacja kanalizacyjna, a w boksach na odpady zielone – konstrukcja stalowa oraz  dach.

Na ukończeniu są roboty budowlane hali sortowani odpadów, która stanowi najważniejszy element Zakładu. Wykonane zostały wszystkie konstrukcje stalowe. W styczniu rozpoczęto montaż technologii sortowniczej. Dostarczono i zamontowano m.in. sito bębnowe, dwa przenośniki zbierające oraz separator balistyczny.

Zakończono roboty ziemne przy reaktorach stabilizacji tlenowej. Wykonano izolacje i podsypki, a także większość elementów żelbetowych. Ku zwieńczeniu zbliżają się prace związane z wykonaniem wiaty na kompaktor, brakuje jedynie obudowy.

Przy budowie budynku socjalno-administracyjnego oraz budynku wagowego zakończono większość prac murarskich, pozostało wykonanie instalacji, elewacji oraz prac wykończeniowych.

W toku jest budowa nowej kwatery odpadów, dla której zakończono prace przygotowawcze, ukształtowano jej dno. W większości wykonano także obwałowania i skarpy zewnętrzne oraz rozpoczęto roboty polegające na uszczelnieniu kwatery.

Wybudowano zbiornik ścieków deszczowych z przepompownią, wiaty stacji załadunku kontenerów oraz plac przeróbki gruzu budowlanego.

Obecnie rozpoczęto roboty ziemne oraz przygotowanie podbudowy dla dróg wewnętrznych i parkingu na terenie Zakładu.

W Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, który został usytuowany przy wjeździe na Zakład zrealizowano roboty ziemne, część konstrukcji oraz wylano posadzkę.

W dalszym ciągu trwają prace przy sieciach sanitarnych oraz elektrycznych znajdujących się na terenie Zakładu.

Roboty budowlane polegające na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa planuje się zakończyć w sierpniu 2014 roku.

Równolegle trwają prace nad przygotowaniem kolejnych dokumentacji przetargowych, aby, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, można było w nadchodzących miesiącach zlecić wykonanie pozostałych zadań.

W najbliższym czasie w ramach postępowań przetargowych zostaną m.in.: wyłonieni wykonawcy następujących przedsięwzięć:

 • rekultywacji składowisk w miejscowościach: Donaborów, Nowa Wieś Książęca, Mianowice, Smolna i Syców,
 • budowy Punktu przeładunkowego oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
 • dostarczenia pozostałego sprzętu do ZZO, w tym samochodów specjalistycznych do transportu odpadów pomiędzy punktem przeładunkowym a ZZO oraz samochodu do selektywnej zbiórki.

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Stradomia Dolna: kolejny etap rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, która jest realizowana przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. m.in. poprzez rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Stradomii Dolnej, to główny cel Projektu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Działania te niewątpliwie przyczyniają się do poprawy stanu zniszczonego środowiska oraz estetyki krajobrazu.

Składowisko odpadów komunalnych w Stradomii Dolnej zamknięto z końcem 2009 roku. Jego rekultywacja obejmowała teren 1,24 ha i odbyła się w dwóch etapach. Rekultywacja techniczna miała na celu ujednolicenie bryły składowiska poprzez wypełnienie zagłębień. Podczas rekultywacji biologicznej nałożono warstwy pokrywowe, zrealizowano zabiegi agrotechniczne, wysiano mieszanki traw oraz nasadzono drzewa i krzewy.

W ramach pierwszego etapu rekultywacji zakończonego w czerwcu 2013 roku wykonano m.in.: niwelację i ukształtowanie bryły składowiska poprzez wypełnienie luk i zagłębień, ułożono warstwę wyrównującą, ustawiono trzy studnie odgazowujące, wykonano rów odwadniający wraz z budową studni chłonnych. Ułożona została warstwa uszczelniająca z gliny oraz warstwa urodzajna, na której wysiane zostały nasiona traw.

Drugi etap, zrealizowany w październiku 2013 roku, uwzględniał nasadzenie roślinności rekultywacyjnej. Łącznie, nasadzono ponad 1 700 drzew (m.in.: sosna zwyczajna, modrzew, dąb bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, klon, buk zwyczajny) i 200 krzewów (kalina koralowa, kruszyna pospolita, ligustr pospolity i kolcowój szkarłatny). Wybrane gatunki zapewniają zmniejszenie dopływu wód opadowych i jednocześnie zabezpieczają zrekultywowane składowisko przed nielegalnym deponowaniem odpadów.

W fazie poeksploatacyjnej rekultywacji składowiska prowadzony jest jego monitoring, który obejmuje wykonywanie badań środowiskowych – pomiarów wielkości opadu atmosferycznego czy poziomu wód podziemnych, kontroli osiadania powierzchni składowiska, kontroli parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych i gazie składowiskowym oraz sprawdzanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego.

Głównym celem rekultywacji jest ograniczenie ujemnego wpływu składowiska na powietrze, glebę i wody, przywrócenie walorów użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka oraz ograniczenie dostępu wód opadowych do wyrobiska i likwidacja ewentualnych zastoisk wodnych. Istotne jest także uniemożliwienie powstawania kolejnych nielegalnych tzw. „dzikich wysypisk śmieci”.

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Finał konkursu wiedzy ekologicznej za nami !!!

10. marca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie odbył się finał konkursu wiedzy ekologicznej.

Organizatorem konkursu była, działająca w imieniu „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o. o., niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z Poznania.

Konkurs wiedzy ekologicznej jest częścią projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem konkursu było m.in. zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska naturalnego, uwrażliwienie na aktualne problemy najbliższego otoczenia, rozbudzanie i utrwalanie zamiłowania do przyrody, dbałość o walory przyrodnicze, a także promocja właściwych zachowań w zakresie  postępowania z odpadami.

Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich zlokalizowanych na terenie: Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Perzów, Gminy Rychtal, Gminy Syców, Gminy Trzcinica. Przeprowadzono go w trzech etapach, osobno dla czterech grup wiekowych, tj. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjalistów oraz dla uczniów szkół średnich.

W etapie gminnym rywalizowało prawie dwa tysiące uczestników z ponad 70 szkół. Do etapu powiatowego Komisja konkursowa, w składzie:  Kaja Parzonka – Przewodnicząca Komisji oraz Anita Śmiałek, Agnieszka Krysiak i Patryk Hodera – Członkowie Komisji, zakwalifikowała ponad 10% najlepszych uczestników etapu gminnego. W etapie finałowym rywalizowało 54. uczniów z najlepszymi wynikami z etapu powiatowego.

Na każdym z etapów uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test wiedzy o tematyce związanej z gospodarką odpadami oraz ekologią. W testach nie zabrakło również pytań dotyczących realizowanego przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o. o. Projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Laureatami konkursu wiedzy zostało 23. uczestników, którzy zajęli I, II i III miejsce w etapie finałowym. Dla laureatów finału zostaną ufundowane atrakcyjne nagrody, w tym materiały edukacyjne, których wręczenie odbędzie się 14. kwietnia bieżącego roku na terenie nowo powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa. Podziękowania, dyplomy oraz materiały informacyjno-promocyjne dla pozostałych uczestników konkursu zostaną przekazane do poszczególnych szkół.

Konkurs wiedzy ekologicznej jest jednym z działań edukacji ekologicznej prowadzonej przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o. Oprócz konkursu od kwietnia ubiegłego roku do końca bieżącego roku szkolnego w poszczególnych szkołach podstawowych oraz gimnazjach prowadzone są zajęcia edukacji ekologicznej. W ramach Projektu przewidziano także 228 wycieczek dla uczniów, z czego większość udało się już zrealizować. Wyprawy do miejsc cennych przyrodniczo cieszyły się dużym zainteresowanym ze strony uczestników. Należy również przypomnieć o ubiegłorocznym konkursie plastycznym, także związanym z tematyką gospodarki odpadami, w którym udział wzięło prawie 1200 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Laureaci konkursu ekologicznego nagrodzeni!

14 kwietnia na terenie powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa odbyło się wręczenie nagród finalistom konkursu wiedzy ekologicznej. Organizatorem konkursu była, działająca w imieniu „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o. o., niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z Poznania. Zakończony konkurs wiedzy ekologicznej był częścią projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Nagrody były wręczone przez Prezesa INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. – Tomasza Spychalskiego oraz Dyrektora Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania – Jakuba Michałowskiego. Zwycięzcy otrzymali materiały edukacyjne oraz wartościowe nagrody rzeczowe, m. in. tablety, konsole oraz urządzenia wielofunkcyjne.

Podczas uroczystości zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzenia postępu prac przy budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, poznali także podstawy modernizacji systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego.

Konkurs wiedzy ekologicznej jest jednym z działań edukacji ekologicznej prowadzonej przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o. Oprócz konkursu od kwietnia ubiegłego roku w poszczególnych szkołach podstawowych oraz gimnazjach prowadzone były lekcje edukacji ekologicznej. W ramach Projektu przewidziano także 228 wycieczek dla uczniów, z czego większość została już zrealizowana.

 

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Myśleć globalnie – działać lokalnie!

Przedsiębiorstwo „Inwestor-Kępno” Sp. z o.o., realizujące projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” prowadzi działania z zakresu edukacji ekologicznej adresowane do mieszkańców trzynastu gmin objętych Projektem, tj. gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Dziadowa Kłoda, gminy Kępno, gminy Międzybórz, gminy Łęka Opatowska, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Perzów, gminy Rychtal, gminy Syców oraz gminy Trzcinica.

Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej.

W potocznym rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.

W związku ze znaczeniem edukacji ekologicznej dla efektywności działań podjętych przez Spółkę w zakresie gospodarki odpadami w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”  został opracowany program edukacyjny, który zakłada wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych postaw w sferze  konsumpcji   oraz

w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami. Zadaniem programu jest przekazywanie informacji o systemie gospodarki odpadami na danym obszarze, wykazanie konieczności segregacji odpadów oraz motywowanie mieszkańców do podejmowania działań w tym zakresie.

Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest poprzez:

 • realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów,
 • świadome dokonywanie zakupów (minimalizacja wpływu reklam),
 • przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych i wybierania towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie ulegające degradacji lub nadające się do utylizacji ,
 • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych,
 • wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami.

Zajęcia edukacyjne, realizowane od kwietnia 2013r. do czerwca 2014r. we wszystkich szkołach 13 gmin, obejmują organizację lekcji ekologii, konkursów z wiedzy ekologicznej, konkursów plastycznych, wycieczek do miejsc cennych przyrodniczo i miejsc związanych     z gospodarką odpadami. Treść i forma zajęć dla dzieci i młodzieży dostosowana jest do wieku odbiorców.

Natomiast do osób dorosłych skierowane są głównie kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu.

Plan edukacji ekologicznej przeprowadzany jest także w oparciu o materiały i środki dydaktyczne, takie jak: pojemniki trójdzielne, pojemniki na baterie, pojemniki na leki, ulotki     i broszury dotyczące m.in. zasad dbałości o środowisko naturalne poprzez właściwy sposób postępowania z odpadami.

W związku z powyższym  „Inwestor-Kępno” Sp. z o.o., pragnąc wykonać przyjęte założenia programowe, zakupiła również 450 małych, wewnątrzobiektowych pojemników trójdzielnych, pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz na zużyte baterie. Pojemniki te zostały przekazane do ponad 140 placówek oświatowych znajdujących się na terenie wszystkich gmin objętych Projektem z przeznaczeniem do wykorzystania w celach edukacyjnych.

Przedszkole Bajka

Przedszkole Kochających Serc

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Zdjęcia pochodzą z Przedszkola Kochających Serc w Kępnie, Przedszkola BAJKA w Międzyborzu oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie.

Ponadto część zakupionych pojemników przekazana zostanie do instytucji użyteczności publicznej, w tym w urzędów, instytucji kultury i aptek, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu nawyków segregowania odpadów wśród mieszkańców 13 gmin, na terenie których realizowana jest inwestycja.

 

Działania poczynione przez Spółkę w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej mają przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, poznania                i docenienia walorów środowiska przyrodniczego, kształtowania właściwych postaw ekologicznych poprzez naukę w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem  korzyści wynikających z segregacji i unieszkodliwiania odpadów.

 

 

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

500 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych przez Inwestor-Kępno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o., realizujące projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, rozpoczęło wdrażanie kolejnego procesu  polegającego na modernizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów. Jedno z zadań zakłada kupno i rozlokowanie ponad 500 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Celem inwestycji jest  poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Osiągnięcie celów możliwe będzie dzięki podjęciu działań polegających na:

 • poprawie jakości systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych,
 • zwiększeniu ilości odpadów niebezpiecznych zbieranych selektywnie występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 • zmniejszeniu ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
 • zmniejszeniu i wyeliminowaniu praktyk nielegalnego składowania odpadów.

Realizacji w/w inicjatyw służyć mają m.in. pojemniki o pojemności 1100 litrów, z czarnym korpusem      i kolorową klapą z otworami wrzutowymi, wyposażone w systemy jezdne, które oznaczono napisami PAPIER (pojemniki z pokrywą niebieską), SZKŁO (pojemniki z pokrywą zieloną) oraz PLASTIK (pojemniki z pokrywą żółtą). Są one na bieżąco rozmieszczane na terenie trzynastu gmin objętych Projektem, tj.: na terenie gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Dziadowa Kłoda, gminy Kępno, gminy Międzybórz, gminy Łęka Opatowska, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Perzów, gminy Rychtal, gminy Syców oraz gminy Trzcinica.

Pojemniki znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, których lokalizację wskazali włodarze poszczególnych samorządów.

Ponadto, w celu wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów wielkogabarytowych (odpadów komunalnych o dużych lub/i nietypowych rozmiarach) Spółka nabyła trzynaście kontenerów typu KO7, które również przeznaczone są dla każdej z gmin biorącej udział w Projekcie. Do pojemników tych można oddawać m.in.: meble, elementy stolarki, duże opakowania z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, złom metalowy, opony samochodowe.

 

Powyższe rozwiązania pozwolą na objęcie zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki odpadów  większej liczby mieszkańców obszaru oraz zapewnią jego skuteczność i efektywność.

 

Dzięki przedsięwzięciom tego rodzaju, samorządy terytorialne mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy wizerunku i estetyki otoczenia oraz uzyskać oszczędności finansowe.

 

Działania w widoczny sposób ograniczą odpady zagrażające przyrodzie, zwiększą świadomość ekologiczną społeczeństwa, stworzą nawyki utrzymywania czystości i porządku oraz ochrony krajobrazu. Podjęte czynności mają także na celu uświadomienie mieszkańcom niebezpieczeństw       i skutków, jakie dla ich zdrowia i życia niesie za sobą niewłaściwe postępowanie powodujące zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

 

 

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

RECYKLING – CZYLI JAK MOŻEMY WPŁYNĄĆ NA POPRAWĘ ŚRODOWISKA?

Jedną z metod ochrony środowiska naturalnego jest recykling. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych i maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, a przez to – zmniejszenie ilości odpadów. Dzięki takiemu działaniu chronione są surowce naturalne, a przez to – środowisko, w którym żyjemy; odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, które mogą być ponownie wykorzystane.

Recykling obejmuje między innymi: produkcję papieru z makulatury, produkcję szkła ze stłuczki szklanej, ponowne użycie aluminium odzyskanego z puszek aluminiowych, użycie starych opon i innych materiałów łatwopalnych jako paliwa w cementowniach. Ważnym procesem jest także recykling organiczny, w którym podczas biologicznego przetwarzania odpadów, choćby w kompostowniach czy kompostownikach domowych, uzyskuje się wysokiej jakości nawóz organiczny, który może stać się pełnowartościowym kompostem.

Recykling jest alternatywą dla malejących zasobów surowców naturalnych oraz zmniejszenia kosztów produkcji. Niewiele osób wie, jak często mamy z nim do czynienia. Można wspomnieć fakt, że koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej były wykonane z przetworzonych plastikowych butelek i że już 35 butelek PET wystarczy do zrobienia ciepłego polaru. Odzyskując 1 tonę makulatury chronimy przed wycięciem aż 17 drzew. Miłośników jazdy na rowerze zainteresuje z kolei ciekawostka, że z 670 puszek po napojach gazowanych można wyprodukować rower. Również odpady typu ziemia z doniczek, resztki owoców i warzyw, skoszona trawa, liście i gałęzie, skorupki z jaj czy fusy z kawy poddane kompostowaniu stanowią cenny nawóz bogaty w próchnicę i składniki odżywcze. Kompostownik można wykonać niewielkim nakładem pracy oszczędzając przy tym pieniądze, które musielibyśmy wydać kupując nawóz (bynajmniej nie lepszej jakości) w profesjonalnym sklepie ogrodniczym.

Pamiętajmy o tym, aby odpady rozdzielać starannie i dokładnie. W oddzielnych, specjalnie oznaczonych pojemnikach umieszczajmy tzw. odpady niebezpieczne, do których należą m.in.: przeterminowane leki, baterie, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, sprzęt RTV i AGD, który powinniśmy oddawać do specjalnie wyznaczonych do tego miejsc, np.: sklepów lub Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nie umieszczajmy też w pojemnikach zanieczyszczonych przedmiotów takich jak tłusty papier czy zanieczyszczone opakowania. Miejmy na uwadze to, że z odzyskanych surowców produkuje się koszulki, dywany, artykuły papiernicze, higieniczne, puszki, butelki szklane i plastikowe oraz wiele, wiele innych produktów.

Zamiast wdrażać cały proces produkcji, począwszy od wydobycia surowców, lepiej jest odzyskiwać to, co już mamy. Produkty w sklepach będą wówczas tańsze, a my zaoszczędzimy kolejne złotówki.

Odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania należy bezpiecznie  unieszkodliwić. Unieszkodliwianie odpadów powinno być ostatnim elementem postępowania z odpadami np.: poprzez bezpieczne składowanie odpadów na składowiskach.

Działania związane z recyklingiem wspiera projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”  realizowany przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo zakupiło m.in. ponad 500 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 13 kontenerów typu KO7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 450 małych, wewnątrzobiektowych pojemników trójdzielnych, w tym pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz na zużyte baterie, które zostały przekazane do instytucji użyteczności publicznej, w tym w urzędów, instytucji kultury i aptek, a także do ponad 140 placówek oświatowych znajdujących się na terenie wszystkich gmin objętych Projektem z przeznaczeniem do wykorzystania w celach edukacyjnych, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu postaw proekologicznych i nawyków segregowania odpadów wśród mieszkańców. 

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

Jak redukować i segregować śmieci w domu, czyli… zasady racjonalnego postępowania z odpadami

Statystyczny Europejczyk produkuje każdego roku około pół tony odpadów, co świadczy o tym, że na co dzień nie przejmujemy się zbytnio kondycją Matki Ziemi. Tymczasem działalność ekologiczna nie wymaga bynajmniej dużej ilości czasu ani wielkich poświęceń.

Każdy z nas może już od najmłodszych lat uczestniczyć w procesie ochrony środowiska naturalnego. Lekcje ekologiczne i selektywna zbiórka odpadów to pierwszy etap nauki świadomości dbania o nasze otoczenie. Dzięki temu środowisko wokół nas ma szansę przetrwać tak, by kolejne pokolenia mogły korzystać z jego dobrodziejstw.

Ochrona środowiska w domu wymaga od nas jedynie odrobiny dobrej woli i systematyczności. Sami możemy wpływać na poprawę stanu naszego środowiska. Zapobiegajmy powstawaniu i segregujmy śmieci, wkładajmy je do odpowiednich pojemników, które nie bez przyczyny różnią się kolorami – każdy z nich przeznaczonych jest do innego rodzaju odpadów – m.in. pojemniki na szkło, papier, plastik. Pamiętajmy jednak, że przygotowane odpady powinny być czyste, suche, niezatłuszczone.

Jeśli mamy w domu mało miejsca na kilka pojemników, może warto na początek zastosować dwa pojemniki – na surowce wtórne i odpady niesegregowane (zmieszane). Jeśli dysponujemy większą przestrzenią – postawmy od razu kilka pojemników, przeznaczonych na poszczególne rodzaje odpadów.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zastanówmy się teraz, jak na co dzień działać proekologicznie i ograniczyć produkcję śmieci w naszych domach, aby pomóc sobie oraz naturze. Możemy zacząć od kupowania produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, dlatego też napoje kupujmy w butelkach szklanych i zwrotnych, a na zakupach – zamiast używania dziesiątek plastikowych reklamówek używajmy przyjaznych dla środowiska lnianych toreb. Będziemy nie tylko proekologiczni, ale także bardziej eleganccy. Plastik nie wygląda zbyt ładnie i jest wrogiem środowiska. Warto przypomnieć o tym, że plastikowa torba produkowana w ciągu sekundy i używana przez nas przez średnio 25 minut, rozkłada się około 300 lat! Jednorazowe sztućce, kubki i talerzyki na przyjęciu czy biwaku również nie przyczyniają się do kurczenia się wysypisk śmieci.

Redukcja jako element zapobiegania powstawaniu odpadów

Kolejnym elementem podczas codziennych zakupów powinien być nasz świadomy wybór towaru, który wkładamy do koszyka. Wybierajmy produkty w ekologicznych opakowaniach, które można powtórnie użyć, czyli wykorzystać całość lub część produktu niebędącego odpadem ponownie do tego samego celu do jakiego był przeznaczony.

Warto zachować słoik, aby przechowywać w nim nasze domowe przetwory, a pojemniki po lodach wykorzystać np. do przechowywania żywności w lodówce. Stosujmy też długopisy z wymiennymi wkładami, a zamiast kupowania jednorazowych baterii, kupujmy akumulatory, które można ponownie naładować. Każda bateria wyrzucona do pojemnika na odpady komunalne stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska – może skazić 1m3 gleby i aż 400 litrów wody! Wiele osób zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy.

Doskonałym pomysłem na redukcję odpadów jest również dzielenie się z innymi tym, co nam wydaje się już niepotrzebne. Przekazywanie znajomym bądź organizacjom charytatywnym swoich dawno zapomnianych ubrań, mebli czy książek jest proekologiczne oraz spowoduje uśmiech na niejednej twarzy.
Strzeżmy się też jednego z głównych grzechów dzisiejszej cywilizacji: marnowania jedzenia. Nie kupujmy ilości pożywienia, którego nie będziemy w stanie skonsumować.

Dążenie do minimalizacji ilości odpadów to nie tylko pomoc w ochronie środowiska, lecz również dbałość o nasze portfele. Mniej odpadów to przecież mniejsze koszty ich transportu, zbierania i przetwarzania.

Selektywne zbieranie odpadów

Selektywne zbieranie odpadów to kolejny niezbędny etap w systemie gospodarki odpadami, który pozwala na oszczędzanie zasobów naturalnych. Przyczynia się m.in. do zmniejszenia wycinki drzew, zużycia wody czy wydobycia węgla i ropy naftowej. Wpływa również pozytywnie na obniżenie kosztów produkcji towarów, co ma bezpośredni wpływ na nasz domowy budżet. Selektywne zbieranie polega na takim zbieraniu, w ramach którego gromadzi się dany strumień odpadów charakteryzujący się takimi samymi właściwościami i cechami. W gospodarstwach domowych należy tak prowadzić segregację, aby umieszczać takie same odpady w jednym pojemniku (tj.: szkło do pojemnika ze szkłem, papier do pojemnika na makulaturę czy plastik do pojemnika na tworzywa sztuczne). Może się także zdarzyć, że w związku z wdrożonym nowoczesnym systemem przetwarzania odpadów (segregacji) w specjalistycznych zakładach wystarczy tylko osobno umieszczać w pojemnikach odpady znacząco różniące się właściwościami, czyli osobno szkło, osobno odpady mokre, natomiast można połączyć w grupę tzw. odpady suche, czyli: papier, folie, tworzywa sztuczne, puszki, kartoniki po napojach i umieścić je w jednym pojemniku do zbierania odpadów.

Recykling

Wysegregowane odpady poddaje się procesom recyklingu, odzysku oraz ostatecznie unieszkodliwieniu. Recykling obejmuje np.: produkcje papieru z makulatury, produkcje szkła ze stłuczki szklanej, ponowne użycie aluminium odzyskanego z puszek aluminiowych, użycie starych opon i innych materiałów łatwopalnych jako paliwa w cementowniach.

Recykling jest alternatywą dla malejących zasobów surowców naturalnych oraz zmniejszenia kosztów produkcji. Niewiele osób wie, jak często mamy z nim do czynienia. Można wspomnieć fakt, że koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej były wykonane z przetworzonych plastikowych butelek i że już 35 butelek PET wystarczy do zrobienia ciepłego polaru. Odzyskując 1 tonę makulatury chronimy przed wycięciem aż 17 drzew. Miłośników jazdy na rowerze zainteresuje z kolei ciekawostka, że z 670 puszek po napojach gazowanych można wyprodukować rower. Również odpady typu ziemia z doniczek, resztki owoców i warzyw, skoszona trawa, liście i gałęzie, skorupki z jaj czy fusy z kawy poddane kompostowaniu stanowią cenny nawóz bogaty w próchnicę i składniki odżywcze. Kompostownik można wykonać niewielkim nakładem pracy oszczędzając przy tym pieniądze, które musielibyśmy wydać kupując nawóz (bynajmniej nie lepszej jakości) w profesjonalnym sklepie ogrodniczym.

Pamiętajmy o tym, aby odpady rozdzielać starannie i dokładnie.
W oddzielnych, specjalnie oznaczonych pojemnikach umieszczajmy tzw. odpady niebezpieczne, do których należą m.in.: przeterminowane leki, baterie, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, sprzęt RTV i AGD, który powinniśmy oddawać do specjalnie wyznaczonych do tego miejsc: Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub sklepów.

Nie umieszczajmy też w pojemnikach zanieczyszczonych przedmiotów takich jak tłusty papier czy zanieczyszczone opakowania. Miejmy na uwadze to, że z odzyskanych surowców produkuje się koszulki, dywany, artykuły papiernicze, higieniczne, puszki, butelki szklane i plastikowe oraz wiele, wiele innych produktów.

Zamiast wdrażać cały proces produkcji, począwszy od wydobycia surowców, lepiej jest odzyskiwać to, co już mamy. Produkty w sklepach będą wówczas tańsze, a my zaoszczędzimy kolejne złotówki.

Unieszkodliwianie

Odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania należy bezpiecznie unieszkodliwić. Unieszkodliwianie odpadów powinno być ostatnim elementem postępowania z odpadami np.: poprzez bezpieczne składowanie odpadów na składowiskach.

Jedną z inicjatyw, które w znaczący sposób wpływają na poprawę środowiska naturalnego poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych jest projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” realizowany przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o. na terenie 13 gmin: gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Dziadowa Kłoda, gminy Kępno, gminy Międzybórz, gminy Łęka Opatowska, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Perzów, gminy Rychtal, gminy Syców oraz gminy Trzcinica.

Przedsiębiorstwo zakupiło m.in. ponad 500 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 13 kontenerów typu KO7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 450 małych, wewnątrzobiektowych pojemników trójdzielnych, w tym pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz na zużyte baterie, które zostały przekazane do instytucji użyteczności publicznej, w tym w urzędów, instytucji kultury i aptek, a także do ponad 140 placówek oświatowych znajdujących się na terenie wszystkich gmin objętych Projektem z przeznaczeniem do wykorzystania w celach edukacyjnych, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu postaw proekologicznych i nawyków segregowania odpadów wśród mieszkańców.

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie - kolejny etap Projektu!

W lipcu 2014 roku Prezes Zarządu INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. podpisał umowę                                z przedstawicielem Przedsiębiorstwa J.A.T. Sp. z o. o. z Gdańska, która w postępowaniu przetargowym wybrana została jako wykonawca robót budowlanych polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w miejscowości Nowa Wieś Książęca i Donaborów. Rozpoczęcie prac nastąpi w sierpniu, natomiast zakończenie przedmiotowego zadania przewidziano w ostatnich dniach listopada 2014 r.

Potrzeba przeprowadzenia procesu rekultywacji jest efektem wyczerpywania się pojemności składowisk, ale przede wszystkim wynika z uregulowań prawnych dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami w regionach, którego założenia opisano i przyjęto w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Z dniem 1 lipca 2013 roku w całej Polsce nastąpiła zmiana systemu gospodarowania odpadami. Nowe rozwiązania prawne w sektorze gospodarki odpadami, wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są konsekwencją polskiej obecności w Unii Europejskiej od 2004 r. Zobowiązania akcesyjne, które jako kraj zaakceptowaliśmy, wymuszają dostosowanie polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do zasad i wymogów określonych, przyjętych i stosowanych przez Unię Europejską. Dyrektywy unijne wyznaczyły nowy kierunek dla stworzenia bardziej racjonalnego systemu gospodarki odpadami. Jednym z celów zmian wdrażanych w gospodarce odpadami komunalnymi przyjętych do realizacji jest gospodarowanie odpadami w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów, takie jak np. Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

Rekultywacja składowisk w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie prowadzona będzie łącznie na ponad sześcio hektarowej powierzchni. W Donaborowie przyjęto kierunek leśny, natomiast w Nowej Wsi Książęcej obszar zostanie pokryty zielenią niską. Głównym celem rekultywacji składowisk odpadów komunalnych jest zminimalizowanie ich ujemnego wpływu na powietrze, glebę i wody, właściwe ukształtowanie terenu oraz przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 jako II etap zadania polegającego na rekultywacji siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych. Składowiska w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie to kolejne, po Stradomii Dolnej i Doruchowie, tereny objęte procesem rekultywacji.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa oddany do użytku

W maju 2014 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, jednak zgodnie z umową zawartą      z głównym wykonawcą robót budowlanych – Korporacją Budowlaną DORACO Sp. z o.o.       z Gdańska – przekazanie inwestycji nastąpi z końcem sierpnia 2014 roku. Od czerwca trwają próby techniczne maszyn, urządzeń i instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W lipcu rozpoczęły się rozruchy linii technologicznych w hali sortowni odpadów. Aktualnie są regulowane wszystkie zainstalowane urządzenia i poszczególne elementy złożonego systemu służącego do segregacji, unieszkodliwiania, kompostowania i składowania odpadów, aby można było jak najszybciej rozpocząć właściwą eksploatacje Zakładu.

Kompleks obiektów w nowo powstałym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów (ZZO), rozlokowany na ponad 7 hektarowej działce w miejscowości Olszowa, wybudowano w niewiarygodnie krótkim terminie, tj. około 9 miesięcy, uwzględniając w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem budowlanym pozwoleń.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa: spełnia najwyższe wymagania jakościowe w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności osiąga rygorystyczne wskaźniki narzucone przez nowelizowane akty prawne; w zakresie technicznym spełnia kryteria najlepszych dostępnych technik; zapewnia racjonalne gospodarowanie odpadami przy udziale najnowszych technologii w tym obszarze respektując jednocześnie zasady rachunku ekonomicznego; stanowi podstawę systemu, który odpowiada na kluczowe wyzwania i jest zgodny z przyjętymi kierunkami polityki województwa i państwa w zakresie gospodarki odpadami. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa przygotowany jest zatem technicznie, technologicznie, organizacyjnie i prawnie do pełnienia funkcji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Projekt linii technologicznej został tak skonstruowany i zaadaptowany, aby można było zastosować najlepsze dostępne na rynku rozwiązania techniczne. Dzięki temu Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa jest najnowocześniejszym w Polsce. W systemach wentylacji, chłodzenia i automatyce procesów segregacji wprowadzono energooszczędne rozwiązania i urządzenia.

ZZO Olszowa zapewni przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, surowców wtórnych (w tym m.in.: makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, metale), odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, odpadów zielonych oraz odpadów niebezpiecznych od ponad 136 tysięcy mieszkańców z terenu 13 gmin, tj. gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Kępno, Łęka Opatowska, Międzybórz, Oleśnica, Perzów, Rychtal, Syców, Trzcinica oraz miasta Oleśnica.

Również indywidualnie, własnym transportem będzie można przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie ZZO Olszowa wytworzone przez siebie i selektywnie zebrane odpady. W Punkcie znajduje się 6 kontenerów wraz z pomostami na odpady selektywnie zebrane oraz 3 zadaszone boksy na odpady wielkogabarytowe. Obok  boksów znajduje się zielony kontener na odpady niebezpieczne przeznaczony do magazynowania zbieranych odpadów problemowych takich, jak na przykład: baterie, akumulatory, świetlówki i żarówki energooszczędne, przeterminowane lub niewykorzystane leki. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej danego rodzaju odpadu niebezpiecznego będzie on kierowany do specjalistycznego zakładu, gdzie poddany zostanie procesom unieszkodliwiania i utylizacji.

Ponadto do dyspozycji mieszkańców, a w szczególności uczniów  pozostaje ścieżka edukacyjna, która ma służyć prowadzeniu zajęć edukacyjnych w dziedzinie ekologii i racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przybliżyć zasady funkcjonowania instalacji i urządzeń ZZO Olszowa. Elementem ścieżki edukacyjnej jest m.in.: makieta,  tematyczne tablice informacyjno-edukacyjnych, gabloty, przestrzenna mini kwatera składowania odpadów z przekrojem przez poszczególne warstwy konstrukcyjne, stanowisko do praktycznej nauki segregacji odpadów, pojemnik na odpady obrazujący ich morfologię (skład), wolnostojące wiaty ze stołami i ławkami oraz część rekreacyjna dla najmłodszych.

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita, początkowa wartość projektu wynosi 83 907 488,72 PLN, w tym poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stanowi 73,10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych  w/w  projektu.

Projekt dotyczy procesów i działań polegających na zapobieganiu oraz ograniczaniu wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażaniu nowoczesnych technologii odzysku, w tym recyklingu oraz intensyfikacji odzysku, recyklingu, a także wdrażaniu technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, w tym rekultywacji siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych (w miejscowościach: Doruchów, Stradomia Dolna, Donaborów, Nowa Wieś Książęca, Mianowice, Smolna i Syców) mającej na celu przywrócenie walorów użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Skutki zanieczyszczenia środowiska, jakie powodować może niewłaściwa gospodarka odpadami

Podstawowym celem działań związanych z postępowaniem z odpadami, w tym komunalnymi     i niebezpiecznymi, jest zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego rosnącą w bardzo szybkim tempie ilością odpadów. Gospodarowanie obejmuje działania, które mogą ograniczyć ich wolumen, który w 2012 roku wyniósł aż 135 209 ton.

Zwykle na hasło „niebezpieczne odpady” wyobrażamy sobie cysterny z kwasem albo plamy ropy na morzu. To błąd, bo groźne dla życia i zdrowia może być to, co jeszcze do niedawna nam służyło. Niewłaściwe postępowanie w związku z gospodarką odpadami może skutkować powstaniem zagrożenia dla całego ekosystemu – wód, powietrza, ziemi, fauny i flory. W szczególności takie działania są niebezpieczne dla obszarów wiejskich oraz lokalizacji, które uznaje się za posiadające wyjątkowe znaczenie ekologiczne, o wysokich walorach środowiskowych czy rolniczych. Wśród odpadów, które szczególnie mogą przyczynić się nie tylko do wzrostu zanieczyszczenia, ale wręcz do katastrofy ekologicznej – można wymienić m.in. odpady azbestowe, baterie i akumulatory oraz odpady medyczne i weterynaryjne. Istotnym elementem gospodarki odpadami jest właściwe przechowywanie odpadów – w specjalnie przygotowanych do tego miejscach składowania czy pojemnikach, aby nie stanowiły zagrożenia dla człowieka i otoczenia, w którym funkcjonuje.

Nieuporządkowane odpady mogą reagować fizykochemicznie i biochemicznie, stanowią także doskonałe otoczenie dla funkcjonowania bakterii i wirusów, które za pośrednictwem owadów, gryzoni    i ptaków mogą być przenoszone na inne organizmy. W konsekwencji, powietrze, woda i grunty mogą zawierać szkodliwe dla zdrowia i życia substancje.

Jednym z najbardziej znanych Polakom odpadów niebezpiecznych jest azbest. Ze względu na swoje zalety, tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność, stosowany był szeroko od ponad 100 lat. Dziś wiemy, że jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. Szacuje się, że na terenie Polski znajduje się 15,5 miliona ton wyrobów zawierających azbest. Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają powinny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku. Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego. Azbestu nie należy zdejmować i składować indywidualnie – zostawmy to wyspecjalizowanym jednostkom!

Kolejnym rodzajem niebezpiecznych odpadów są baterie i akumulatory, które nieprawidłowo przechowywane po zużyciu mogą wyrządzić wiele szkód w ekosystemie. Ma to związek z zawartymi w nich substancjami szkodliwymi dla środowiska (między innymi ołów i jego związki, kwas siarkowy, związki metali ciężkich, polipropylen i ebonit), które doprowadzają do skażenia wód oraz gleby. Dlatego też tak ważne jest tworzenie zorganizowanych systemów zbiórki i recyklingu akumulatorów i baterii, w tym do ustawiania w miejscach ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych specjalnie na te odpady.

Niebezpiecznym elementem zagrażającym zdrowiu i życiu człowieka są także odpady medyczne i weterynaryjne, których pochodzenie wiąże się nie tylko z codzienną pomocą zdrowotną, ale także z badaniami i doświadczeniami medycznymi, prowadzonymi przez instytuty medyczne i naukowe. Odpady medyczne (m.in.: środki farmakologiczne, chemiczne odpady niebezpieczne, odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich, pojemniki ciśnieniowe, ostrza nieużywane lub po sterylizacji, leki cyto- i genotoksyczne oraz odpady radioaktywne), z uwagi na zakaźne właściwości i źródło pochodzenia, należą do jednej z najbardziej kłopotliwych i niebezpiecznych grup odpadów. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ponad 21 milionów zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B, milion zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu C oraz ponad 200 000 zakażeń wirusem HIV w szpitalach w 2000 roku spowodowane było przez zakłucia zużytymi igłami. Do tego dochodzą choroby przewodu pokarmowego, oddechowego czy wzroku.

Bardzo często, do środowiska przedostają się szkodliwe substancje będące wynikiem nieprawidłowego ich unieszkodliwiania. W związku z tym bardzo ważne jest, aby pozbywać się odpadów we właściwy sposób wskazany przez ustawodawcę.

Kształtowanie wśród mieszkańców właściwych postaw proekologicznych i pożądanych zachowań w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem korzyści wynikających z właściwej gospodarki odpadami m.in. poprzez segregację i unieszkodliwianie odpadów promuje projekt pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” realizowany przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o. na terenie 13 gmin: gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Dziadowa Kłoda, gminy Kępno, gminy Międzybórz, gminy Łęka Opatowska, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Perzów, gminy Rychtal, gminy Syców oraz gminy Trzcinica.

W ramach przedmiotowej inwestycji Spółka zakupiła m.in. ponad 500 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 13 kontenerów typu KO7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 450 małych, wewnątrzobiektowych pojemników trójdzielnych, w tym pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz na zużyte baterie, które zostały przekazane do instytucji użyteczności publicznej, w tym urzędów, instytucji kultury i aptek, a także do ponad 140 placówek oświatowych znajdujących się na terenie wszystkich gmin objętych Projektem z przeznaczeniem do wykorzystania w celach edukacyjnych.

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI