• język migowy
 • BIP

Opłaty lokalne

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Oleśnicy deklarację o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  natomiast w przypadku zmiany danych w poprzednio złożonej deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji.

 

W przypadku zabudowy wielorodzinnej spółdzielnie, zarządcy nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe odprowadzają opłatę za osoby zamieszkujące w nieruchomości co kwartał. Opłata za gospodarowanie odpadami wliczona jest w comiesięczne opłaty czynszowe i zaliczkę na utrzymanie kosztów nieruchomości wspólnej.

Kategoria: Wzór deklaracji [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-04-02 wzór deklaracji DGO-1-2020 (1).pdf
ilość pobrań: 4390
wzór deklaracji DGO-1-2020 (1).pdf 353.71KB zobacz

Właściciele domów jednorodzinnych wnoszą opłatę samodzielnie co kwartał. Wnosi się ją bez wezwania na doręczony każdemu zobowiązanemu indywidualny rachunek bankowy.

Gospodarstwo 1-osobowe   28,00 zł/m-c  - 84,00 zł /kwartał

Gospodarstwo 2-osobowe   56,00 zł/m-c  - 168,00 zł /kwartał

Gospodarstwo 3-osobowe   84,00 zł/m-c  - 252,00 zł /kwartał

Gospodarstwo 4-osobowe    112,00 zł/m-c - 336,00 zł /kwartał

Gospodarstwo 5 (i więcej)-osobowe 115,00 zł/m-c - 345,00 zł /kwartał

W związku z nowelizacją  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 kwietnia 2020 r. na terenie Miasta Oleśnicy wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych zobligowani są do segregowania odpadów komunalnych, nie muszą składać nowych deklaracji i dokonują opłaty na podstawie zawiadomienia.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest przez właścicieli domów jednorodzinnych oraz przez spółdzielnie, zarządców nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe za osoby zamieszkujące nieruchomości kwartalnie w terminie do końca każdego kwartału
wg następującego terminarza:

za I kwartał: do 31 marca

za II kwartał: do 30 czerwca

za III kwartał: do 30 września

za IV kwartał: do 31 grudnia

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mają możliwość skorzystania ze zwolnienia w wysokości 3,00 zł od mieszkańca do wysokości 12,00 zł w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych. Warunkiem częściowego zwolnienia jest złożenie deklaracji zmieniającej.

 

Kategoria: Terminy odbioru odpadów [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-12-29 Harmonogram wielorodzinne 2024.pdf
ilość pobrań: 153
Harmonogram wielorodzinne 2024.pdf 379.56KB zobacz
pdf 2023-12-29 Harmonogram 2024 jednorodzinne..pdf
ilość pobrań: 533
Harmonogram 2024 jednorodzinne..pdf 435.97KB zobacz
Informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są pod numerami telefonów 71-798-21-31, 71-798-21-93

Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:

 • czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
 • wydawane na wniosek zaświadczenia
 • wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

W przypadku dokonywanych wyżej wymienionych w czynności urzędowych zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej, jak każdego innego podatku, jest podatnik (wnioskodawca, inwestor). 

W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zobowiązany do zapłaty jest mocodawca i pełnomocnik lub przedsiębiorca i prokurent.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. znowelizowana ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa umożliwiła zapłatę podatku przez inne osoby niż podatnik, w tym przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę - bez ograniczenia kwotowego oraz do kwoty 1 000,00 zł - przez inne podmioty.

W takich przypadkach, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości, co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62a o.p.).  

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

Wysokość opłaty skarbowej:
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy.

Właściwość organów podatkowych:
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Oleśnicy.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibie organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej
Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej dowodem zapłaty, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty*, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Dowód zapłaty opłaty skarbowej na żądanie podmiotu może zostać zwrócony po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu i kopii.

Zwrot opłaty skarbowej
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.

Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.

Od 1 stycznia 2016 r.  identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej. 

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto).

Opłatę skarbową należną Gminie Miastu Oleśnicy  można wpłacać:

 • bez prowizji: w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy i jego filiach
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • na konto Gminy Miasta Oleśnicy, prowadzone dla opłaty skarbowej, w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 44 9584 0008 2001 0000 0055 0021.

 

Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

 Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

 Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

 Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko oraz niezależnie od opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 

Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa. Inkasentem jest Gminna Spółdzielnia Rolników z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej 30.

 

Podstawowe akty prawne

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.
 3. UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
do góry