• język migowy
 • BIP

Podatek leśny

Deklaracja podatkowa DL-1 i Informacja podatkowa IL-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklaracje lub informację na podatek leśny w 5 minut.

Informacje Urząd Miasta Oleśnicy, pokój nr 25, tel. 71-798-21 (32 lub 33)

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji  i  informacji na podatek leśny.
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji  na podatek leśny od osób prawnych DL-1 i  informacji na podatek leśny od osób fizycznych IL-1.
Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji, informacji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miasta Oleśnicy . 

 

Podatnik:
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa opodatkowania:
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ustalaną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %

Obowiązek podatkowy:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru.

Informacje składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawowych.

Terminy płatności:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego


Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane - bez wezwania - wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeżeli kwota podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny można wpłacać:

 • bez prowizji: w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy i jego filiach
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • w placówkach bankowych na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku (dla każdego podatnika prowadzony jest indywidualny rachunek bankowy, którego kilka cyfr odpowiada numerowi ewidencyjnemu konta podatnika) lub na konto ogólne Gminy Miasta Oleśnicy, prowadzone dla zobowiązań podatkowych, w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001.

Druki do pobrania

Podatek leśny - osoby prawne

Podatek leśny - osoby fizyczne

 

do góry