• język migowy
 • BIP
Strona główna/Załatw sprawę/Podatki/Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Deklaracja podatkowa DT-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację na podatek od środków transportowych w 5 minut.

Informacje Urząd Miasta Oleśnicy, pokój nr 28, tel. 71-798-21-41

Podatnik:
Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Przedmiot opodatkowania:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton

Uwaga!!
Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 • autobusy

Obowiązek podatkowy:
Od 1 stycznia 2003 roku podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na formularzach według ustalonego wzoru

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.


Uwaga!
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2019. 

Terminy płatności:
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego - I rata
 • do dnia 15 września - II rata, każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 • do dnia 15 września danego roku - II rata,
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został  wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania , a organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Podatek od środków transportowych można wpłacać:

 • bez prowizji: w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy i jego filiach
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • na konto ogólne Gminy Miasta Oleśnicy, prowadzone dla zobowiązań podatkowych, w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001.

Druki do pobrania:

Podatek od środków transportowych

 

do góry