• język migowy
 • BIP
Strona główna/Załatw sprawę/Wydziały Urzędu Miasta Oleśnicy/Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony (..)

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik:

 • Adam Heliński, tel. +48 71 798 21 50, pokój nr 104

Opłaty adiacenckie, grunty:

 • Agnieszka Staś, tel. +48 71 798 21 57, pokój nr 101
 • inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i opłat adiacenckich
  • sprawy z zakresu m.in.:
   • postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia opłat adiacenckich w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej, z tytułu scalenia i podziału nieruchomości i z tytułu podziału nieruchomości,
   • postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości,
   • uzgadniania przebiegu sieci infrastruktury technicznej przez grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości,
   • scalenia i podziału nieruchomości.
 • Agnieszka Pitek, tel. +48 71 798 21 51, pokój nr 101
 • inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  • sprawy z zakresu m.in.:
   • sprzedaży i oddawania w dzierżawę (na cele nierolnicze) nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości,
   • oddawania nieruchomości w trwały zarząd,
   • przygotowania oświadczeń woli o wypowiedzeniu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów i opłat rocznych za grunty oddane w trwały zarząd,
   • wydawania zgody na czasowe zajęcie gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Ochrona środowiska, rolnictwo:

 • Patrycja Kasina, tel. +48 71 798 21 53, pokój nr 102
 • inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska
  • sprawy z zakresu m.in.:
   • zezwoleń na usunięcie drzew i nakładania kar za usunięcie drzew bez zezwolenia,
   • zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   • ustalania i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod gminne drogi publiczne.
 • Katarzyna Filipek, tel. +48 71 798 21 52, pokój nr 102
 • inspektor ds. ochrony środowiska
  • sprawy z zakresu m.in.:
   • postępowań administracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
   • udzielania dotacji celowej na zadania polegające na usuwaniu wyrobów azbestowych,
   • udzielania dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych,
   • ochrony powietrza.

Sprzedaż mieszkań i nieruchomości:

 • Karol Krupka, tel. +48 71 798 21 54, pokój nr 103
 • inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  • sprawy z zakresu m.in.:
   • sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości, w szczególności lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 • Żanetta Charemska, tel. +48 71 798 21 56, pokój nr 103
  • sprawy z zakresu m.in.:
   • oddawania w dzierżawę (na cele rolne) nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości,
   • przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
   • nadawania nazw ulic, placów, parków i rond,
   • nadawania numeracji porządkowej,inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 

Pomoc administracyjna:

 • Iwona Ozimina, tel. +48 71 798 21 22,

Punkt konsultacyjny miejskiego programu OLEŚNICA ZASILANA NATURĄ i rządowego programu CZYSTE POWIETRZE (parter)

do góry