• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Podsumowanie jakości powietrza z czujników będących w (..)

Podsumowanie jakości powietrza z czujników będących w posiadaniu Miasta Oleśnicy

25 Czerwca 2020

Już jakiś czas temu zakończył się sezon grzewczy, zatem przyszedł czas na podsumowanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasto Oleśnica zakupiło pod koniec 2019 roku 5 czujników jakości powietrza. Dodatkowy czujnik miasto otrzymało od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w ramach projektu „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”. Podkreślenia wymaga fakt, że odczyty pochodzące z tych czujników mają jedynie charakter poglądowy. Pomiary dokonywane przez te urządzenia nie są wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska. Urządzenia te pracują w oparciu o inną metodykę pomiarową aniżeli wskazana metoda referencyjna w normie PN-EN 12341:2014 Powietrze atmosferyczne - Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego. Z powodu braku wykazanej równoważności metod stosowanych w tych czujnikach do metodyki referencyjnej nie mogą być one traktowane jako źródło wiarygodnych danych, a na ich podstawie nie można określać czy nastąpiło przekroczenie norm jakości powietrza i dokonywać oceny jakości powietrza.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji występujących w środowisku należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, która to dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny. Dane pomiarowe udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu dostępne są na stronie http://air.wroclaw.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/47/parametry/wszystkie Prowadzone przez tą instytucję pomiary są prowadzone metodami referencyjnymi lub metodami równoważnymi metodom referencyjnym, podlegającymi ciągłym sprawdzeniom, kalibracjom, nadzorowi technicznemu, a systemu pomiarowe objęte są nadzorem przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ.

Niemniej porównując dane uzyskane z czujników będących w posiadaniu Miasta Oleśnicy z wynikami prezentowanymi przez WIOŚ we Wrocławiu:

czujniki

Przedstawione dane wskazują, że wyniki pomiarów uzyskane z czujników będących w posiadaniu Oleśnicy są zbliżone do tych, które mierzone są metodą referencyjną. Ponadto pamiętać należy, że błędna jest interpretacja wyników pomiarów chwilowych (kilkuminutowych, 1-godzinnych) wykonywanych przez czujniki jakości powietrza. Często zdarza się, że wartości stężeń zmierzonych w konkretnej chwili odnosi się do normy 24-godzinowej dla pyłu PM10, co prowadzi do mylnych wniosków na temat bieżącej jakości powietrza. Poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 stężenia średniego 24-godzinnego wynosi 50 μg/m3 (przekroczenie tego poziomu dozwolone jest 35 razy w ciągu roku).

do góry