• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Umowa na dofinansowanie "Budowy kanalizacji deszczowej na (..)

Umowa na dofinansowanie "Budowy kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy" została podpisana

21 Września 2020

 

W ramach projektu przewidziano budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Oleśnicy w obrębie ulic: Cichej, Czecha, Gryczanej, Jarzynowej, Kusocińskiego oraz ronda w ulicy Wojska Polskiego, Łasaka, Psujka, Błękitnej i Pszenicznej, Owocowej i Jagodowej ,Polnej,  Spadochronowej, Szybowcowej,  Placu Fatimskiego, sięgacza ulicy Wiejskiej oraz obszar od ulicy Trakcyjnej do strefy aktywności gospodarczej.

dofinansowanie

Dodatkowo na ul. Wiejskiej przewidziano budowę przykanalików kanalizacji deszczowej, odwadniających powierzchnię pasa drogowego.  Wody opadowe/roztopowe zostaną wykorzystane poprzez rozsączanie ich do gruntu. Rozsączanie wody naśladuje naturalny obieg wody w przyrodzie.

Mając powyższe na uwadze co najmniej 50% objętości zretencjonowanych wód opadowych zostanie ponownie wykorzystanych, gdyż cała woda zgromadzona w bloku retencyjno-rozsączającym odpływać będzie do warstw przesączalnych. W ramach inwestycji stosowane będą również metody naturalne lub bazujące na naturalnych, wykorzystujące naturalną zdolność retencji w postaci rowów odwadniających.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej w ramach projektu wynosi 14 289,69 m.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie szeregu korzyści, do których należą  min. zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi i podtopień, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie odporności Oleśnicy na postępujące zmiany klimatu, w szczególności w zakresie długotrwałych i intensywnych opadów, umożliwienie prawidłowego rozwoju różnorodności biologicznej (zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi i podtopień minimalizuje również zagrożenie niszczenia siedlisk), minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, związanego z przenoszeniem się bakterii i innych szkodliwych substancji wraz z ruchem fal powodziowych, przeciwdziałanie ujemnemu bilansowi wodnemu - dzięki zastosowaniu bloku retencyjno-rozsączającego zwiększy się bowiem poziom retencji gruntowej. Blok ten stanowi alternatywę dla infiltrowania wody na powierzchniach nieprzepuszczalnych, co wiąże się z ponoszeniem strat wody w postaci parowania.

Całkowita wartość projektu: 5 713 881,26 zł

Dofinansowanie 4 224 505,03 zł - w ramach Poddziałania nr 4.5.2 - „Bezpieczeństwo - ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 18.08.2020 r.

 

do góry