• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie: I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (..)

Ogłoszenie: I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Leśnej

8 Października 2020

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Oleśnicy

ogłasza: 

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Leśnej:

 • działka gruntu nr 35/2 AM 10 o pow. 7.012 m2,
 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Leśnej, Brzozowej i Wspólnej, uchwalonym przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XII/113/2019 z dnia 26 września 2019 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5853 z dnia 10 października 2019r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz pod teren drogi wewnętrznej (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 8.MW, 9.MW, 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW),
 • KW nr WR1E/00086107/0,
 • cena wywoławcza nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych),
 • cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106, z późn. zm.),
 • w najbliższym sąsiedztwie działki nr 35/2 AM 10 znajdują się zabudowania mieszkalne (budynki wielorodzinne) oraz tereny produkcyjno-usługowe i grunty niezabudowane,
 • działka nr 35/2 zabudowana jest budynkami garażowymi, przeznaczonymi do rozbiórki,
 • dostęp do w/w nieruchomości od strony zachodniej z drogi o nawierzchni asfaltowej,
 • działka nr 35/2 posiada możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdujących się w drodze (ul. Leśna),
 • przez teren w/w działki przebiegają sieci: energetyczna (w części północno-zachodniej i południowo-wschodniej działki) oraz ciepłownicza c200 (wzdłuż zachodniej granicy działki),
 • na działce nr 35/2 znajduje się drzewostan,
 • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 09 grudnia 2020r. o godz. 1100 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy).
 • wadium wynosi 190.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy). Najpóźniej do dnia 04 grudnia 2020r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2020-10-08 BIP I przet Leśna 35_2.doc
ilość pobrań: 53
BIP I przet Leśna 35_2.doc 50.5KB -

do góry