• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad LIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad LIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

2 Czerwca 2023

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2022 rok:

 1. omówienie raportu o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2022 rok, 
 2. opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy w zakresie raportu o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2022 rok – Przewodniczący Komisji stałych    Rady Miasta Oleśnicy, 
 3. debata, 
 4. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2022 rok:

 1. omówienie wykonania budżetu Miasta Oleśnicy,
 2. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2022 rok – Burmistrz Jan Bronś,
 3. opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o wykonaniu budżetu za 2022 rok – Przewodniczący Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy,
 4. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy za 2022 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Kasprzyszak,
 5. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Aleksander Chrzanowski,
 6. dyskusja,
 7. rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2022 rok,
 8. rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z tytułu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2022 rok.

6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2022 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2022 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/512/2022 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2023-2030.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.

14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.

17. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 6 czerwca 2023 roku (wtorek) o godzinie 10:00.

do góry