• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

24 Listopada 2020

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków o uznanie za pomnik przyrody.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do rozpatrzenia skargi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy infrastruktury dla domów wielorodzinnych przy ul. Kopernika 16.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kierunków działania dla Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie działań związanych z poprawą jakości powietrza, zagospodarowaniem wód opadowych, poprawą efektywności energetycznej, usuwaniem azbestu, tworzeniem terenów zieleni miejskiej i prowadzeniem działań edukacyjnych w tym zakresie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej, Kresowej i Wileńskiej w Oleśnicy.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w Oleśnicy.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/216/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oleśnica.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/411/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 30. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 31. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 32. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 33. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 27 listopada 2020 roku (piątek) o godzinie 10:00

Transmisja będzie dostepna pod linkiem: https://olesnica.pl/urzad/aktualnosci-sesje

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2020-11-24 Porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.doc
ilość pobrań: 107
Porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.doc 58KB -

do góry