• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XXIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XXIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

27 Listopada 2020

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków o uznanie za pomnik przyrody.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do rozpatrzenia skargi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy infrastruktury dla domów wielorodzinnych przy ul. Kopernika 16.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kierunków działania dla Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie działań związanych z poprawą jakości powietrza, zagospodarowaniem wód opadowych, poprawą efektywności energetycznej, usuwaniem azbestu, tworzeniem terenów zieleni miejskiej i prowadzeniem działań edukacyjnych w tym zakresie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej, Kresowej i Wileńskiej w Oleśnicy.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w Oleśnicy.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/216/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oleśnica.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/411/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 30. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 31. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 32. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 33. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 

do góry