• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

28 Grudnia 2020

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Budżet Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Oleśnicy:
  1. przedstawienie projektu budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  3. stanowisko Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
  4. odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
  5. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta Oleśnicy do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy,  
  7. głosowanie nad poszczególnymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Miasta Oleśnicy,
  8. głosowanie wniosków Komisji Rady Miasta Oleśnicy, nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w jego autopoprawkach,
  9. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok,
  10. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy.
 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Oleśnicy na 2021 rok.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2021.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na I półrocze 2021 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleśnica.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2021 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/194/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w celu realizacji projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 26. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 22 października 2020r., stanowiącego o niezgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozbawienia tytułu nadanego kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej strajku kobiet.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność przedsiębiorcy.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność radnych.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania imienia Marii Dulębianki jednej z ulic lub placów w Oleśnicy.
 32. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 33. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 34. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 35. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 30 grudnia 2020 roku (środa) o godzinie 8:30

Transmisja będzie dostepna pod linkiem: https://olesnica.pl/urzad/aktualnosci-sesje

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2020-12-28 Porządek Obrad.24.doc
ilość pobrań: 74
Porządek Obrad.24.doc 56,5KB -

do góry