• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XLIX Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XLIX Sesji Rady Miasta Oleśnicy

29 Grudnia 2022

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
4. Budżet Gminy Miasta Oleśnicy na 2023 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Oleśnicy:
     a) przedstawienie projektu budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na 2023 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy,
     b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
     c) stanowisko Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
     d) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
     e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta Oleśnicy do projektu uchwały budżetowej,
      f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2023 rok oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy,
     g) głosowanie nad poszczególnymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Miasta Oleśnicy,
     h) głosowanie wniosków Komisji Rady Miasta Oleśnicy, nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w jego autopoprawkach,
      i) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2023 rok,
      j) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Oleśnicy na 2023 rok.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na I półrocze 2023 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały NR XL/419/2022 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31marca 2022r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na lata 2022-2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/166/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XIX/188/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/167/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r., zmienionej uchwałą XIX/189/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Oleśnicy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Oleśnicy na lata 2023-2029.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/429/2022 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
19. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
21. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
22. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

do góry