• język migowy
 • BIP

Podatek rolny

Deklaracja podatkowa DR-1 i Informacja podatkowa IR-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklaracje lub informację na podatek rolny w 5 minut.

Informacje Urząd Miasta Oleśnicy, pokój nr 25, tel. 71-798-21 (32 lub 33)

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek rolny od osób prawnych i informacji na podatek rolny od osób fizycznych.
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek rolny od osób prawnych DR-1 i informacji na podatek rolny  od osób fizycznych IR-1.
Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji, informacji  lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miasta Oleśnicy . 

 

Opodatkowaniu  podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,  z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)   dla gruntów gospodarstw  rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

2)   dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w ust. 5 dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

 

 • Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
  1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;
  2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Poza podatkiem rolnym podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny i/lub budynek niemieszkalny (np. garaż, hale, budynek gospodarczy).

Zwolnione z podatku od nieruchomości są budynki gospodarcze lub ich części:

 • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.


Jeżeli grunt, budynek lub jego cześć zostaną zajęte na cele prowadzonej działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, podatnik zapłaci podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Obowiązek podatkowy:
Osoby fizyczne 
są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 1. składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

ULGI I ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM:

 1. Z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Zwalnia się od podatku rolnego, na okres 5 lat, grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 1. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
 2. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 3. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty w trwałe zagospodarowanie.

Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o75% i w drugim o 50%.

W przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie - uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

Powyższe zwolnienie i ulgi stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Zwolnienia i ulgi udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Pięcioletni okres zwolnienia jest nieprzekraczalny i biegnie bez względu na to czy wniosek wpłynie.

 

 1. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
  1. deszczowni,
  2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 1. Ulga w podatku rolnym z tytułu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), organ podatkowy może przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.

Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.

Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzony został po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym

Terminy płatności:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego


Jeżeli kwota podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny można wpłacać:

 • bez prowizji: w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy i jego filiach
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • w placówkach bankowych na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (dla każdego podatnika prowadzony jest indywidualny rachunek bankowy, którego kilka cyfr odpowiada numerowi ewidencyjnemu konta podatnika) lub na konto ogólne Gminy Miasta Oleśnicy, prowadzone dla zobowiązań podatkowych, w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001.

Druki do pobrania:

Podatek rolny - osoby fizyczne

Podatek rolny - osoby prawne

do góry